REGULAMIN NAJMU „Siedlisko 518 Wzgórza Dylewskie”

 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy regulamin (zwany dalej „Regulaminem”) określa warunki, na których można dokonać rezerwacji i najmu krótkoterminowego willi Siedlisko 518 zamieszczonej na stronie www.siedlisko518.pl zwanej dalej "Willą". Dokonanie rezerwacji jest równoznaczne z akceptacją postanowień niniejszego Regulaminu. Rezerwacji Willi można dokonywać na okres, co najmniej 1 doby hotelowej, co stanowi też minimalny czas trwania umowy najmu.  SIEDLISKO 518 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (dalej zwaną: „SIEDLISKO 518 Sp. z o.o.”) zastrzega sobie możliwość ustalenia innych, dłuższych niż minimalne, okresów pobytu. Umowa pomiędzy Klientem, a SIEDLISKO 518 Sp. z o.o. zostaje zawarta  w momencie dokonania rezerwacji online, na warunkach określonych w Regulaminie i aktualnym Cenniku znajdującym się na stronie internetowej www.siedlisko518.pl.
 2. SIEDLISKO 518 Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia rezerwacji oraz anulowania rezerwacji wcześniej dokonanej (potwierdzonej) bez podawania przyczyny, jeżeli jest to uzasadnione okolicznościami leżącymi po stronie Klienta. W przypadku anulowania rezerwacji, kwoty wpłacone przez Klienta podlegają natychmiastowemu zwrotowi na wskazane przez Klienta konto bankowe lub rachunek bankowy, z którego nastąpiła płatność (w razie nie wskazania innego rachunku), a Klientowi nie przysługują wobec SIEDLISKO 518  Sp. z o.o. żadne dodatkowe roszczenia z tytułu odmowy przyjęcia lub anulowania rezerwacji.
 3. Klientem może być tylko osoba pełnoletnia, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych.

 

II. UMOWA

 1. Umowa zawarta pomiędzy SIEDLISKO 518 Sp. z o.o., a Klientem obejmuje tylko i wyłącznie wynajem Willi wskazanej na stronie www.Siedlisko518.pl. Willa przeznaczona jest maksymalnie dla 8 osób.
 2. Klient może skorzystać z Willi jedynie w celach mieszkaniowych i nie może jej oddać w dalszy podnajem ani do bezpłatnego używania innym osobom.
 3.  Dojazd, wyżywienie oraz organizacja czasu pobytu leżą wyłącznie w gestii Klienta. W cenie najmu Willi zawarte są opłaty za: sprzątanie końcowe związane z typowym zabrudzeniem, media (woda, gaz, prąd, ogrzewanie, Internet), opłata klimatyczna, drewno przeznaczone do palenia w kominku w salonach, pościel i ręczniki (jeden komplet dla każdej zgłoszonej w rezerwacji osoby), przy czym wymiana ręczników następuje codziennie, a pościeli co 3 dni. Wymiana kompletów pościeli i ręczników częściej niż wskazana w zdaniu powyżej, a także zamówienie większych ilości drewna kominkowego jest możliwe wyłącznie na życzenie Klienta, za dodatkową opłatą wskazaną w cenniku oraz po wcześniejszym ustaleniu. Willa posiada 4 tarasy, dwa miejsca w garażu oraz cztery miejsca postojowe obok Willi, a także kominek, przy czym zakazane jest używanie innego drewna niż to dostarczane przez SIEDLISKO 518 Sp. z o.o. Umowa najmu obejmuje wypożyczenie łóżeczka dziecięcego bądź dostawki.
 4. Śniadanie nie jest wliczone w cenę pobytu. SIEDLISKO 518 Sp. z o.o. oferuje dodatkowo możliwość zakupu śniadania w Willi. Ceny podane są na stronie internetowej w zakładce Śniadania/Catering lub też przy dokonaniu rezerwacji w zakładce dodatki.
 5. Willa posiada plac zabaw dla dzieci. Dzieci na terenie placu zabaw powinny przebywać wyłącznie pod opieką dorosłych, którzy za nie ponoszą pełną odpowiedzialność. Osoby niszczące sprzęt i urządzenia placu zabaw bądź ich opiekunowie prawni/rodzice ponoszą odpowiedzialność materialną i finansową za wyrządzoną szkodę. SIEDLISKO 518 Sp. z o.o. nie zapewnia opieki osobom przebywającym na terenie placu zabaw.
 6. Willa posiada grill przenośny, który może być używany wyłącznie w miejscach do tego przeznaczonych. W przypadku naruszenia postanowienia, o którym mowa w zdaniu pierwszym Klient zobowiązany jest do zapłaty kary umownej w wysokości 2.000,00 zł (słownie: dwa tysiące złotych 00/100) za każdy przypadek naruszenia.
 7. Na terenie Willi znajduje się oczko wodne oraz drugi zbiornik wodny (retencyjny). Obowiązuje całkowity zakaz kąpieli i korzystania z oczka wodnego oraz zbiornika retencyjnego za Siedliskiem 518. Spółka SIEDLISKO 518 Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone na osobie lub osobach z powodu braku zachowania ostrożności lub celowej próby korzystania pomimo ustawionego bezwzględnego zakazu.
 8. W Willi znajduje się sucha sauna drewniana oraz jacuzzi. Zarówno w saunie jak i w jacuzzi mogą jednocześnie przebywać maksymalnie 4 osoby. Korzystanie przez większą liczbę osób może spowodować uszkodzenie sprzętu. W przypadku powstania uszkodzeń jacuzzi lub sauny poprzez niezastosowanie się do Regulaminu, koszty naprawy pokrywa Klient. Szczegółowy Regulamin korzystania z urządzeń znajduje się przy wejściu do sauny i jacuzzi.
 9. Na terenie Willi obowiązuje bezwzględny zakaz poruszania się pojazdami mechanicznymi, z wyłączeniem drogi dojazdowej oraz podjazdu na terenie posesji.
 10. SIEDLISKO 518 Sp. z o.o. nie zapewnia dostępu do płatnych usług multimedialnych, w szczególności umieszczonych w aplikacji Sonos (np. Spotify) w tablecie dostępnym w Willi. Usługi multimedialne nie stanowią przedmiotu najmu.

 

 III. REZERWACJA

 1. Rezerwacji można dokonać poprzez:
  1. wypełnienie formularza rezerwacji znajdującego się na stronie www.siedlisko518.pl,
  2. skorzystanie z innych stron należących do podmiotów współpracujących, w szczególności na portalu: www.booking.com,
  3. kontakt telefoniczny +48 504 976 970 lub 500 715 878,
  4. za pomocą poczty elektronicznej: rezerwacja@siedlisko518.pl.
 2. Po przesłaniu wiadomości za pomocą formularza lub za pomocą poczty elektronicznej, Klient otrzymuje informację zwrotną dotyczącą realizacji wstępnej rezerwacji wraz z terminem płatności za najem Willi lub zostaje przekierowany automatycznie do strony obsługującej płatności.
 3. Opłaty za rezerwację i najem Willi (dalej zwana: „opłata rezerwacyjna”) można dokonać na jeden z poniżej wymienionych sposobów:
  • kartą kredytową,
  • szybkimi przelewami internetowymi,
  • metodą PayPal.
 4.    Klient może dokonać rezerwacji zabezpieczonej poprzez podanie numeru karty kredytowej w systemie Idosell.com albo zarezerwować pobyt, a następnie otrzymać maila z prośbą o podanie numeru karty kredytowej w celu zakończenia procesu rezerwacji przez stronę internetową www.siedlisko518.pl lub skorzystać z pozostałych metod płatności.
 5. Za prawidłową obsługę pobrania opłat rezerwacyjnych odpowiedzialny jest autorski system płatności elektronicznych firmy IAI S.A. – właściciela systemu Idosell.com.
 6.    Klient wyraża zgodę na zablokowanie na karcie kredytowej przez SIEDLISKO 518 Sp. z o.o. pieniężnego zabezpieczenia ponad wartość rezerwacji w kwocie nieprzekraczającej 750,00 zł (słownie: siedemset pięćdziesiąt złotych 00/100) na pokrycie ewentualnych szkód, kar umownych oraz innych płatności związanych z korzystaniem z Willi. W przypadku dokonania rezerwacji dłuższej niż 5 dni, Klient wyraża zgodę na zablokowanie na karcie kredytowej przez SIEDLISKO 518 Sp. z o. o. dodatkowego pieniężnego zabezpieczenia w kwocie nieprzekraczającej 50% wartości pobytu na pokrycie ewentualnych szkód, kar umownych, innych płatności związanych z korzystaniem z Willi. Jeżeli koszt napraw, kar umownych lub innych płatności związanych z korzystaniem z Willi przekroczy wysokość zabezpieczenia, SIEDLISKO 518 Sp. z o.o. zastrzega sobie możliwość dochodzenia roszczeń na zasadach ogólnych.
 7. Na stronie internetowej www.siedlisko518.pl udostępniane są szczegółowe warunki aktualnie obowiązujących regulaminów promocji.
 8. Rezerwacja uzyskuje status rezerwacji potwierdzonej w momencie otrzymania wpłaty na rachunek bankowy SIEDLISKO 518 Sp. z o.o., o czym Klient zostanie powiadomiony za pośrednictwem wiadomości e-mail wysłanej na adres poczty elektronicznej wskazany przez Klienta przy rezerwacji. Brak wpłaty w wyznaczonym terminie oznacza odstąpienie od umowy oraz automatyczne anulowanie rezerwacji wstępnej. Opłata rezerwacyjna wpłacona po terminie wskazanym w formularzu przywraca rezerwację, o ile SIEDLISKO 518 Sp. z o.o. nadal dysponuje wolnymi miejscami, w terminie wybranym przez Klienta.
 1.   Po potwierdzeniu rezerwacji przez SIEDLISKO 518 Sp. z o.o., Klient otrzyma wiadomość zwrotną zawierającą wszystkie niezbędne informacje dotyczące zarezerwowanej Willi (Imię i Nazwisko Klienta, data przyjazdu, liczba nocy, dokładny adres Willi).
 2. Klient i osoba/osoby objęte rezerwacją odbierająca Willę najpóźniej w chwili zakwaterowania zobowiązane są do okazania ważnego dowodu tożsamości (dowód osobisty, paszport). W przypadku rezygnacji przez Klienta z potwierdzonej rezerwacji lub odmowy wylegitymowania się przed rozpoczęciem korzystania z Willi, jak również w przypadku zaistnienia jednego z przypadków przewidzianego w pkt 12 poniżej, umowę traktuje się za niewykonaną z winy Klienta, a dokonana zapłata za najem Willi nie podlega zwrotowi.
 3. Klient najpóźniej w chwili zakwaterowania w Willi zobowiązany jest do wpłacenia zabezpieczenia, o którym mowa w pkt 6 powyżej, na zasadach opisanych  w Regulaminie.
 4. SIEDLISKO 518 Sp. z o.o. ma prawo do odmowy wydania Willi do korzystania w przypadku, gdy Klient lub osoba objęta rezerwacją Klienta:
 1. nie posiada ważnego dowodu tożsamości,
 2. nie posiada środków na sfinansowanie pobytu w Willi,
 3. znajduje się pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających,
 4. zachowuje się w sposób agresywny,
 5. ma nieuregulowane płatności wobec SIEDLISKO 518 Sp. z o.o.,
 6. odmówił uiszczenia zabezpieczenia,
 7. podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszył niniejszy Regulamin lub umowę.

Karta wejściowa lub klucze oraz piloty do Willi, w tym do garażu zostaną wydane przy    zakwaterowaniu. W przypadku utraty, zgubienia, zniszczenia (w szczególności  poprzez rozprogramowanie, zalanie etc.) pilotów lub kart i/lub kluczy do Willi, Klient jest zobowiązany do uiszczenia opłaty dodatkowej w wysokości 1.500,00 zł (słownie: tysiąc pięćset złotych 00/100) za każdy przypadek zgubienia bądź zniszczenia jednego z ww. przedmiotów.

 1. Klient może otrzymać fakturę za pobyt w Willi. O potrzebie uzyskania faktury Klient informuje na etapie rezerwacji wraz z podaniem danych do faktury. Willa oferuje wykonanie dodatkowych usług typu Consierge na życzenie Klienta (dalej zwane: "Życzenia Specjalne"). Życzenia Specjalne należy wpisać pod formularzem rezerwacyjnym bądź zgłaszać za pomocą poczty elektronicznej na adres: rezerwacja@siedlisko518.pl, najpóźniej na 2 dni robocze przez zakwaterowaniem Klienta w Willi. Opłaty za Życzenia Specjalne podlegają indywidualnej wycenie skierowanej do Klienta. W przypadku akceptacji cennika wskazującego wykaz kosztów związanych z wykonaniem Życzeń Specjalnych, Klient zobowiązuje się uregulować opłaty najpóźniej w dniu wymeldowania się z Willi w formie gotówki i/lub karty kredytowej/debetowej. W przypadku braku wyraźnej mailowej lub pisemnej akceptacji cennika SIEDLISKO 518 Sp. z o.o... nie jest zobowiązane do realizacji Życzeń Specjalnych na rzecz Klienta.

 

 IV. POBYT

 1. Pobyt w Willi zaczyna się od godziny 16:00 w pierwszym dniu zarezerwowanego terminu, a kończy się o godzinie 11:00 w dniu wyjazdu. Istnieje możliwość indywidualnego wyznaczenia godziny odbioru karty do Willi (w innym czasie niż o godz.16:00), wówczas Klient ma obowiązek powiadomić o tym SIEDLISKO 518 Sp. z o.o., co najmniej z wyprzedzeniem 2-godzinnym o planowanej godzinie przyjazdu.
 2. Doba pobytu zaczyna się o godzinie 16:00 w dniu przyjazdu, a kończy o godzinie 11:00 w dniu wyjazdu. Po godzinie 11:00 naliczana będzie opłata za przedłużenie doby pobytu. W przypadku nieopuszczenia Willi o wyznaczonej godzinie lub bez wcześniejszego ustalenia możliwości przedłużenia pobytu z SIEDLISKO 518 Sp. z o.o. zostanie naliczona opłata w wysokości 120,00 zł (słownie: sto dwadzieścia złotych) za każde kolejne 30 minut. Opłata za przedłużenie pobytu uzgodnione z SIEDLISKO 518 Sp. z o.o. do godziny 16:00 wynosi 300,00 zł (słownie: trzysta złotych 00/100), po godzinie 16:00 naliczony zostanie koszt kolejnej pełnej doby pobytu. SIEDLISKO 518 Sp. z o.o. uwzględni życzenie przedłużenia pobytu w miarę jego dostępności.
 1. Przedłużenie pobytu należy zgłosić SIEDLISKO 518 Sp. z o.o. najpóźniej do godziny 08:00 w dniu wyjazdu. SIEDLISKO 518 Sp. z o.o. zastrzega możliwość przedłużenia pobytu i podania ceny za najem w zależności od dostępności Willi w danym terminie.
 2. W cenę doby pobytu wliczony jest
 • 1 kosz drewna do kominka, każdy kolejny kosz za dodatkową opłatą w wysokości 200,00 zł. (słownie: dwieście złotych 00/100).
 • 1 worek węgla do grilla, każdy kolejny za dodatkową opłatą w wysokości 25,00 zł (słownie: dwadzieścia pięć złotych 00/100).
 1. W przypadku nieopuszczenia Willi, mimo braku zgody SIEDLISKO 518 Sp. z o.o., na pozostawianie w niej, w szczególności w przypadku rażącego naruszenia Regulaminu, kolejnej rezerwacji innego gościa, Klient wyraża zgodę na usunięcie nienależących do SIEDLISKO 518 Sp. z o.o.. rzeczy z Willi na jego koszt i wyłączną odpowiedzialność, uniemożliwienie dostępu do Willi, jak również zobowiązany jest pokryć wszystkie koszty poniesione w związku z tym przez SIEDLISKO 518 Sp. z o.o., w tym także koszty związane z przeniesieniem, zmianą lub opóźnieniem rozpoczęcia pobytu przez kolejnych gości.

      

 V. LICZBA OSÓB

 1. Willa przeznaczona jest maksymalnie dla 8 osób. Przez ograniczenie wynikające ze zdania poprzedniego należy rozumieć, iż 8 osób oznacza maksymalną ilość osób, która może być gośćmi w Willi w jednym czasie. Naruszenie powyższego ograniczenia, poza prawem SIEDLISKO 518 Sp. z o. o. do naliczenia opłaty dodatkowej zgodnie z Regulaminem, upoważnia SIEDLISKO 518 Sp. z o. o. do wypowiedzenia umowy najmu z Klientem ze skutkiem natychmiastowym, niezwłocznie po bezskutecznym wezwaniu Klienta do usunięcia dodatkowych osób z Willi.
 2. Klient zobowiązuje się, że liczba osób przebywających z nim w Willi nie przekroczy 8 osób w toku całego pobytu niezależnie od pory dnia/nocy. W razie naruszenia powyższego obowiązku SIEDLISKO 518 Sp. z o.o. ma prawo obciążyć Klienta opłatą dodatkową w wysokości po 800,00 zł (słownie: pięćset złotych 00/100) za dobę za każdą dodatkową osobę (wg następujących zasad: oplata dodatkowa = liczba rozpoczętych dób x liczba osób ponad 8 x 800 zł). Stwierdzenie przebywania w Willi większej niż dopuszczalnej liczby osób może nastąpić przez przedstawiciela SIEDLISKO 518 Sp. z o.o., w szczególności w związku ze świadczoną usługą sprzątania lub na skutek wezwania, zgłoszenia konieczności interwencji w Willi lub przez osoby trzecie. W razie stwierdzenia naruszenia opłata dodatkowa naliczana jest od początku okresu rezerwacji.

 

VI. REZYGNACJA Z REZERWACJI, SKRÓCENIE POBYTU

 1. W przypadku rezygnacji z rezerwacji przed datą przyjazdu, dokonana opłata rezerwacyjna pozostaje bezzwrotna. Rezygnacja w takim terminie wiąże się ze 100% utratą wpłaconej kwoty, na co Klient wyraża zgodę. W przypadku rezygnacji Klienta z pobytu w trakcie trwania pobytu, SIEDLISKO 518 Sp. z o.o. nie zwraca opłaty za dany pobyt, ani jej części.
 2. Klient ma prawo zmienić termin pobytu na inny, pod warunkiem dostępności Willi oraz uregulowania różnicy wynikającej ze zmiany terminu i cen podanych w cenniku w danym okresie. W przypadku zmiany terminu oferowanego w cenie niższej niż pierwotnie zarezerwowanej SIEDLISKO 518 Sp. z o.o. zobowiązuje się zwrócić różnicę niezwłocznie na podany przez Klienta rachunek bankowy lub rachunek bankowy, z którego nastąpiła płatność (w razie nie wskazania innego rachunku).
 1. W przypadku skrócenia pobytu przez Klienta, rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym z przyczyn leżących po stronie Klienta, Klient zobowiązany jest do pokrycia w całości kosztów należnych za pełny okres rezerwacji Willi.
 2. SIEDLISKO 518 Sp. z o.o. ma prawo, w przypadku wystąpienia zjawisk mających charakter siły wyższej, odstąpić od umowy. Dotyczy to również przypadków, w których bezpieczeństwo osobiste Klienta lub jego majątku lub mienia SIEDLISKO 518 Sp. z o.o., z powodów niezależnych od SIEDLISKO 518 Sp. z o.o. nie będzie mogło być zagwarantowane. W takim przypadku opłata rezerwacyjna wpłacona przez Klienta podlega natychmiastowemu zwrotowi na rachunek bankowy wskazany przez Klienta lub rachunek bankowy, z którego nastąpiła płatność (w razie niewskazania innego rachunku), a przypadku gdy powyższe zdarzenie miało miejsce w trakcie pobytu, uiszczona opłata zostanie proporcjonalnie rozliczona stosownie do okresu korzystania z Willi.
 3. Wcześniejszy, nieuzgodniony wyjazd Klienta nie wpływa na wartość opłaty rezerwacyjnej należnej na rzecz SIEDLISKO 518 Sp. z o.o. za pobyt zgodnie z warunkami rezerwacji.

 

VII. POBYT ZWIERZĄT

 1. SIEDLISKO 518 Sp. z o.o. umożliwia przebywanie zwierząt w Willi za dodatkową opłatą w wysokości 70,00 zł (słownie: siedemdziesiąt złotych 00/100) za dobę za każde zwierzę.
 2. W przypadku przebywania w Willi zwierzęcia, Klient ponosi pełną odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez niego. Równowartość wyrządzonych szkód, w tym koszty ich usunięcia pokrywa Klient najpóźniej w dniu wymeldowania się z Willi lub po otrzymaniu od SIEDLISKO 518 Sp. z o.o. wezwania do zapłaty.

 

VIII. PŁATNOŚCI I CENY

 1. Wszystkie ceny oferowane przez SIEDLISKO 518 Sp. z o.o. są wyrażone w PLN i zawierają aktualnie obowiązujący podatek VAT.
 2. Wszelkie płatności dokonane za pomocą kart kredytowych, metodą płatności PayPal, metodą szybkie przelewy mogą być uiszczone w innych walutach obcych, wymaga to jednak wcześniejszych ustaleń z SIEDLISKO 518 Sp. z o.o.
 3. SIEDLISKO 518 Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do zmiany ceny najmu Willi w wybranych okresach, co nie dotyczy rezerwacji potwierdzonych przed dniem zmiany ceny.
 4. W przypadku wysokiego sezonu, który przypada w okresie od 1 maja do 31 sierpnia, okresów targowych i terminów ważnych wydarzeń kulturalnych, politycznych i biznesowych oraz „długich weekendów” SIEDLISKO 518 Sp. z o. o. ma prawo stosować specjalne warunki rezerwacji i odwołania rezerwacji, które uprzednio zostaną przedstawione Klientowi do akceptacji. 

IX. OBOWIĄZKI KLIENTA 

 1. Klient, osoby przebywające w Willi oraz osoby zaproszone przez Klienta zobowiązane są do przestrzegania ciszy nocnej w godzinach 22:00-06:00 i nieorganizowania w tym czasie głośnych, uciążliwych spotkań lub imprez. Klient zobowiązuje się do przestrzegania powyższego ze względu na lokalizację Willi na obszarze chronionym Parku Krajobrazowego, wyróżniający się wartościami przyrodniczymi, historycznymi i kulturowymi. W razie uzasadnionej skargi skierowanej do SIEDLISKO 518 Sp. z o.o., Spółka ma prawo rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym, bez obowiązku zwrotu należności za rezerwację z tytułu całego okresu rezerwacji.
 2. W trakcie ciszy nocnej w Willi mogą przebywać tylko i wyłącznie Klient oraz osoby zgłoszone w rezerwacji.
 3. Klient oraz/lub osoba odbierająca Willę przed rozpoczęciem pobytu, zobowiązana jest do wypełnienia Karty Meldunkowej.
 4. Klient zobowiązany jest do utrzymywania Willi w należytym stanie i jej prawidłowego wykorzystywania zgodnie z jej przeznaczeniem, jak również do korzystania z Willi z poszanowaniem zasady porządku domowego i dobrego sąsiedztwa. W razie naruszenia tego obowiązku SIEDLISKO 518 Sp. z o.o. ma prawo rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym bez obowiązku zwrotu należności za rezerwację z tytułu całego okresu rezerwacji.
 5. Klient zobowiązany jest do pozostawienia Willi w stanie niepogorszonym w stosunku do stanu istniejącego w dniu zakwaterowania. SIEDLISKO 518 Sp. z o.o. pobierze dodatkową opłatę w wysokości 50 zł za każdą godzinę dodatkowego sprzątania Willi, związanego z nietypowym zabrudzeniem.
 6. W dniu przyjazdu Klient lub wskazana przez niego osoba odbiera Willę po wypełnieniu Karty Meldunkowej od przedstawiciela SIEDLISKO 518 Sp. z o.o. oraz protokołu zdawczo-odbiorczego, w którym strony potwierdzają stan Willi, Willa zostaje przekazana Klientowi w stanie wolnym od wad i usterek z pełnosprawnym i pełnowartościowym wyposażeniem i infrastrukturą zewnętrzną.
 7. Wszelkie uszkodzenia Willi lub wyposażenia Willi jak również wszelkie niezgodności wyposażenia Willi oraz infrastruktury zewnętrznej, Klient ma obowiązek zgłosić SIEDLISKO 518 Sp. z o.o. po odbiorze Willi, niezwłocznie po ich stwierdzeniu. Brak zgłoszenia oznacza, że Willa została przekazana w stanie nieuszkodzonym, bez wad wraz ze sprawnym i kompletnym wyposażeniem i infrastrukturą zewnętrzną.
 8. SIEDLISKO 518 Sp. z o.o. zobowiązuje się bezzwłocznie reagować na zgłaszane uwagi i uzasadnione zastrzeżenia przez podjęcie czynności mających na celu natychmiastowe usunięcie usterek i braków. Nagła awaria jakiegokolwiek elementu w Willi bądź jakikolwiek brak w wyposażeniu Willi nie obliguje Klienta do żądania obniżenia opłaty rezerwacyjnej, odszkodowania lub zwrotu kosztów z tytułu tejże awarii bądź braku. Wykonanie niezbędnej naprawy nastąpi podczas nieobecności Klienta, a w jego obecności tylko wówczas, gdy wyrazi takie życzenie.
 9. Zwrot Willi następuje najpóźniej przed zakończeniem doby hotelowej w ostatnim dniu rezerwacji. Zwrot Willi powinien w miarę możliwości nastąpić w obecności przedstawiciela SIEDLISKO 518 Sp. z o.o. Stwierdzenie wystąpienia ewentualnych szkód, za które odpowiada Klient następuje w protokole sporządzonym przez przedstawiciela SIEDLISKO 518 Sp. z o.o., który jest wiążący dla Klienta.
 10. Klient i osoby, które odebrały Willę, ponoszą pełną odpowiedzialność za wszelkie szkody w Willi, wyposażeniu Willi lub obszarze, na którym znajduje się Willa, spowodowane przez Klienta lub osoby, które przebywały w Willi lub na terenie za wiedzą lub zgodą Klienta lub na skutek złożonej przez niego rezerwacji. W przypadku wystąpienia szkód, Klient ma obowiązek pokryć wszystkie szkody w dniu wymeldowania się z Willi lub w terminie kolejnych 7 dni od daty otrzymania zawiadomienia o stwierdzonych wadach oraz wezwania do uiszczenia należności za szkody wyrządzone w Willi i terenie do niej przyległym. Za wszelkie szkody w Willi i terenie przyległym odpowiada Klient, który potwierdza zgodę na warunki Regulaminu w Karcie Meldunkowej, jak również osoba odbierająca Willę wpisana w Karcie Meldunkowej. Odpowiedzialność ww. osób za szkody jest solidarna. Na takiej samej zasadzie ww. osoby odpowiadają z Klientem za wszelkie kary umowne i płatności związane z korzystaniem z Willi w okresie rezerwacji. Ilekroć niniejszy Regulamin odnosi się do Klienta dotyczy on także obowiązków osoby odbierającej Willę. Odszkodowanie za wyrządzone szkody oraz nieuiszczone przez Klienta płatności zostaną pobrane z zabezpieczenia. Jeżeli szkoda wyrządzona przez Klienta lub przez osobę zgłoszoną do rezerwacji będzie wyższa niż ww. kwota lub nie będzie możliwe obciążenia karty kredytowej Klienta, wówczas Klient na pierwsze wezwanie zobowiązuje się do pokrycia całości kwoty szkody wskazanej przez SIEDLISKO 518 Sp. z o.o. W przypadku stwierdzenia braku szkód zabezpieczenie zostanie niezwłocznie zwolnione lub zwrócone. Naprawienie szkód odbywa się poprzez zapłatę równowartości stwierdzonej szkody.
 11. Klient zobowiązany jest do należytego zabezpieczenia Willi w okresie jej używania przy każdorazowym jej opuszczeniu, a w szczególności do: zamknięcia wszystkich drzwi wejściowych, w tym balkonowych, zamknięcia jacuzzi znajdującego się na tarasie, zgaszenia ognia w kominku, wyłączenia sauny, jacuzzi, pozostawienia pilotów wewnątrz Willi, dokładnego zamknięcia drzwi do garażu i okien przed włamaniem, zalaniem etc. oraz starannego zabezpieczenia karty lub kluczy do Willi przed dostępem osób postronnych.
 12. Ze względu na bezpieczeństwo przeciwpożarowe zabronione jest używanie w Willi grzałek i innych urządzeń elektrycznych, niebędących w wyposażeniu Willi. Nie dotyczy to ładowarek i zasilaczy urządzeń RTV oraz komputerowych.
 13. Wnoszenie do Willi jakichkolwiek przedmiotów, których waga przekracza 15 kg w szczególności mebli lub urządzeń, wymaga uprzedniego poinformowania SIEDLISKO 518 Sp. z o.o. oraz otrzymania zgody od SIEDLISKO 518 Sp. z o.o. na wniesienie każdego takiego przedmiotu. Naruszenie powyższego zakazu upoważnia SIEDLISKO 518 Sp. z o.o. do zastosowania sankcji jak w przypadku przekroczenia limitu ilości osób, o czym mowa w punkcie V ppkt. 1 i 2 Regulaminu (wezwanie, wypowiedzenie, kara).

 

X. ODPOWIEDZIALNOŚĆ

 1. SIEDLISKO 518 Sp. z o.o. nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody majątkowe lub osobiste poniesione przez Klienta lub osoby trzecie w trakcie realizacji umowy, powstałe z przyczyn, za które SIEDLISKO 518 Sp. z o.o.  nie ponosi odpowiedzialności zgodnie z przepisami prawa powszechnie obowiązującego.
 2. Przedmioty pozostawione w Willi przez Klienta, osoby zgłoszone w rezerwacji lub osoby trzecie, jeżeli Klient nie zgłosi do SIEDLISKO 518 Sp. z o.o. pozostawienia przedmiotów w terminie 3 dni od wymeldowania z Willi traktuje się jako porzucone z zamiarem wyzbycia się. Klient przyjmuje do wiadomości, że Willa jest wyposażona w sejf, a zatem Klient zobowiązany jest do zabezpieczenia wnoszonych do Willi przedmiotów, w tym kosztowności, kwot pieniężnych i/lub paszportów/dowodów tożsamości przed ich zniszczeniem, utratą lub uszkodzeniem.
 3. Palenie tytoniu w Willi (wyłączając tarasy oraz ogród) jest zakazane. Za złamanie zakazu, w szczególności za palenie tytoniu w Willi, Klient zapłaci SIEDLISKO 518 Sp. z o.o. karę umowną w wysokości 1.000,00 zł.(słownie: jeden tysiąc złotych 00/100)
 4. SIEDLISKO 518 Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za niedogodności powstałe podczas pobytu związane z: pracami budowlanymi lub wykończeniowymi, jakie mogą być prowadzone na terenach znajdujących się dookoła Willi, oraz przerwami dostawy mediów (m.in. prądu, wody, c.o.), immisjami (w szczególności hałasem) z nieruchomości sąsiednich.
 5. Za każde wezwanie SIEDLISKO 518 Sp. z o.o. lub jej przedstawiciela w trakcie pobytu w Willi, w związku z zachowaniem Klienta i osób w nim przebywających, dokonane przez administrację, ochronę, policję, użytkowników lokali sąsiednich, skutkujące koniecznością wizyty SIEDLISKO 518 Sp. z o.o. lub jej przedstawiciela w Willi, zostanie naliczona opłata w wysokości 2.000,00 zł (słownie: dwa tysiące złotych 00/100) lub większej, jeśli taka zostanie narzucona przez służby porządkowe. Za każde nieuzasadnione wezwanie SIEDLISKO 518 Sp. z o.o. lub jej przedstawiciela w trakcie pobytu do Willi przez Klienta skutkujące koniecznością wizyty SIEDLISKO 518 Sp. z o.o. lub jej przedstawiciela w Willi, zostanie naliczona opłata w wysokości 1.000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych 00/100)
 6. W celu zabezpieczenia ewentualnych należności SIEDLISKO 518 Sp. z o.o. względem Klienta, w szczególności z tytułu wyrządzonych szkód w Willi, bądź na obszarze przyległym do niej, bądź z tytułu naliczonych kar umownych w związku z naruszeniem niniejszego Regulaminu, innych płatności związanych z korzystaniem z Willi, Klient zobowiązany jest uiścić przy rezerwacji zabezpieczenie, które zostanie rozliczone w ciągu 7 dni od dnia zakończenia okresu rezerwacji, pod warunkiem opuszczenia przez Klienta Willi. Przy rezerwacji online lub telefonicznej, gdy przesyłany jest link do strony www i Klient płaci przelewem, Klient zobowiązany jest podać numer karty kredytowej w celu pobrania zabezpieczenia. Blokada kwoty odbędzie się na dzień przed planowanym pobytem w Willi.
 7. Kary umowne podlegają sumowaniu. Naliczenie kar umownych nie wyłącza prawa do dochodzenia przez SIEDLISKO 518 Sp. z o.o. odszkodowania przenoszącego wysokość zastrzeżonych kar umownych na zasadach ogólnych.

 

XI. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH, OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

 1. Administratorem danych osobowych Klientów oraz gości Willi jest SIEDLISKO 518  Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Moliera 2, 00-076 Warszawa. Adres e-mail Administratora: recepcja@siedlisko518.pl
 2. Administrator danych osobowych w celu należytej ochrony danych osobowych powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować pod adresem e-mail: iod@siedlisko518.pl
 3. Dane osobowe pozyskane w związku z zawarciem z umowy najmu Willi lub w związku z obecnością w Willi będą przetwarzane w następujących celach: (1) związanych z realizacją zawartej z umowy najmu Willi, (2) związanych z dochodzeniem ewentualnych roszczeń, odszkodowań (3) wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora tj. w celu zapobiegania kradzieży oraz innym czynom zabronionym w szczególności na szkodę SIEDLISKO 518 Sp. z o.o., oraz w celu marketingu bezpośredniego produktów i usług Administratora.
 4. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest: (1) niezbędność do wykonania umowy lub do podjęcia działań na żądanie Klienta przed zawarciem umowy tj. np. rezerwacji (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), (2) niezbędność do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) – takich jak zapobieganie czynom zabronionym w szczególności kradzieżom oraz marketing bezpośredni produktów i usług Administratora.
 5. Udostępnienie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do korzystania z usług świadczonych przez SIEDLISKO 518 Sp. z o.o.
 6. Pozyskane od Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane: (1) podmiotom przetwarzającym je na nasze zlecenie takim jak podmioty zewnętrzne dostarczające i wspierające systemy teleinformatyczne Administratora, świadczące usługi związane z bieżącą działalnością Administratora – na mocy stosownych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych oraz przy zapewnieniu stosowania przez ww. podmioty adekwatnych środków technicznych i organizacyjnych zapewniających ochronę danych oraz (2) organom lub podmiotom publicznym uprawnionym do uzyskania danych na podstawie obowiązujących przepisów prawa, np. sądom, organom ścigania lub instytucjom państwowym, gdy wystąpią z żądaniem, w oparciu o stosowną podstawę prawną.
 7. Dane osobowe przetwarzane przez SIEDLISKO 518 Sp. z o.o. nie będą przekazane do państw trzecich.
 8. Okres przetwarzania danych osobowych jest uzależniony od celu, w jakim dane są zebrane. Okres powyższy jest obliczany w oparciu o następujące kryteria: (1) czas obowiązywania umowy, (2) przepisy prawa, które mogą obligować SIEDLISKO 518 Sp. z o.o. do przetwarzania danych przez określony czas, (3) okres, który jest niezbędny do obrony interesów SIEDLISKO 518 Sp. z o.o. wynikający np. z terminów przedawnień (4) w przypadku gdy przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora – do czasu zgłoszenia sprzeciwu przez osobę, której dane dotyczą. (5) w przypadku przetwarzania na podstawie zgody, do czasu wycofania zgody.
 9. Informujemy, że każda osoba, której dane przetwarza SIEDLISKO 518 Sp. z o.o. ma prawo do: (1) dostępu do swoich danych osobowych, (2) żądania sprostowania swoich danych osobowych, które są nieprawidłowe oraz uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, (3) żądania usunięcia swoich danych osobowych, w szczególności w przypadku cofnięcia zgody na przetwarzanie w dowolnym momencie, gdy nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania, przy czym informujemy, iż pozostanie to bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (4) żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych, (5) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych, ze względu na szczególną sytuację, w przypadkach, kiedy przetwarzamy dane na podstawie naszego prawnie usprawiedliwionego interesu czy też na potrzeby marketingu bezpośredniego, (6) przenoszenia swoich danych osobowych, (7) wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 10. Jeżeli dane osobowe przetwarzane są na podstawie zgody informujemy o możliwości skorzystania z prawa do wycofania zgody w zakresie, w jakim dane osobowe są przetwarzane na tej podstawie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
 11. Informujemy, że nie korzystamy z systemów służących do zautomatyzowanego podejmowania decyzji

 

XII. INFORMACJE DODATKOWE

 1. Teren wokół Willi jest objęty stałym monitoringiem. Ochrona obiektu jest dostępna na każde uzasadnione wezwanie Klienta lub osób objętych rezerwacją, a także osób przebywających w Willi, które przebywają za jego wiedzą i zgodą.
 2. Klient oraz osoby zgłoszone przez niego w rezerwacji, a także osoby przebywające w Willi, które przebywają za jego wiedzą i zgodą, akceptują, że na terenie przylegającym do Willi i przy wejściach do Willi, w celu bezpieczeństwa zamontowany jest monitoring.
 3. Zmiana Regulaminu wchodzi w terminie 14 dni od dnia powiadomienia o niej poprzez jej publikację na stronie internetowej.