REGULAMIN NAJMU „Siedlisko 518 Wzgórza Dylewskie”

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy regulamin (zwany dalej „Regulaminem”) określa warunki, na których można dokonać rezerwacji i najmu krótkoterminowego willi Siedlisko 518 zamieszczonej na stronie www.siedlisko518.pl zwanej dalej "Willą". Dokonanie rezerwacji jest równoznaczne z akceptacją postanowień niniejszego Regulaminu. Rezerwacji Willi można dokonywać na okres, co najmniej 1 doby hotelowej, co stanowi też minimalny czas trwania umowy najmu. IT FASHION POLSKA GROUP & PARTNERS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (dalej zwaną: „IT FASHION POLSKA GROUP & PARTNERS Sp. z o.o.”) zastrzega sobie możliwość ustalenia innych, dłuższych niż minimalne, okresów pobytu. Umowa pomiędzy Klientem a IT FASHION POLSKA GROUP & PARTNERS Sp. z o.o. zostaje zawarta w momencie dokonania rezerwacji online, na warunkach określonych w Regulaminie i aktualnym Cenniku znajdującym się na stronie internetowej www.siedlisko518.pl.
 2. IT FASHION POLSKA GROUP & PARTNERS Sp. z o.o.zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia rezerwacji oraz anulowania rezerwacji wcześniej dokonanej (potwierdzonej) bez podawania przyczyny, jeżeli jest to uzasadnione okolicznościami leżącymi po stronie Klienta. W przypadku anulowania rezerwacji, kwoty wpłacone przez Klienta podlegają natychmiastowemu zwrotowi na wskazane przez Klienta konto bankowe lub rachunek bankowy, z którego nastąpiła płatność (w razie nie wskazania innego rachunku), a Klientowi nie przysługują wobec IT FASHION POLSKA GROUP 7 PARTNERS Sp. z o.o. żadne dodatkowe roszczenia z tytułu odmowy przyjęcia lub anulowania rezerwacji.
 3. Klientem może być tylko osoba pełnoletnia, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych.

II. UMOWA

 1. Umowa zawarta pomiędzy IT FASHION POLSKA GROUP & PARTNERS Sp. z o.o., a Klientem obejmuje tylko i wyłącznie wynajem Willi wskazanej na stronie www.Siedlisko518.pl. Willa przeznaczona jest maksymalnie dla 8 osób.
 2. Klient może skorzystać z Willi jedynie w celach mieszkaniowych i nie może jej oddać w dalszy podnajem ani do bezpłatnego używania innym osobom.
 3.  Dojazd, wyżywienie oraz organizacja czasu pobytu leżą wyłącznie w gestii Klienta. W cenie najmu Willi zawarte są opłaty za: sprzątanie końcowe związane z typowym zabrudzeniem, media (woda, gaz, prąd, ogrzewanie, Internet), opłata klimatyczna, drewno przeznaczone do palenia w kominku w salonach, pościel i ręczniki (jeden komplet dla każdej zgłoszonej w rezerwacji osoby), przy czym wymiana ręczników następuje codziennie, a pościeli co 3 dni. Wymiana kompletów pościeli i ręczników częściej niż wskazana w zdaniu powyżej, a także zamówienie większych ilości drewna kominkowego jest możliwe wyłącznie na życzenie Klienta, za dodatkową opłatą wskazaną w cenniku oraz po wcześniejszym ustaleniu. Willa posiada 4 tarasy, dwa miejsca w garażu oraz cztery miejsca postojowe obok Willi, a także kominek, przy czym zakazane jest używanie innego drewna niż to dostarczane przez IT FASHION POLSKA GROUP & PARTNERS Sp. z o.o. Umowa najmu obejmuje wypożyczenie łóżeczka dziecięcego bądź dostawki.
 4. Śniadanie nie jest wliczone w cenę pobytu. IT FASHION POLSKA GROUP & PARTNERS Sp. z o.o. oferuje dodatkowo możliwość zakupu śniadania w Willi. Ceny podane są na stronie internetowej w zakładce Śniadania/Catering lub też przy dokonaniu rezerwacji w zakładce dodatki.
 5. Willa posiada plac zabaw dla dzieci. Dzieci na terenie placu zabaw powinny przebywać wyłącznie pod opieką dorosłych, którzy za nie ponoszą pełną odpowiedzialność. Osoby niszczące sprzęt i urządzenia placu zabaw bądź ich opiekunowie prawni/rodzice ponoszą odpowiedzialność materialną i finansową za wyrządzoną szkodę. IT FASHION POLSKA GROUP & PARTNERS Sp. z o.o. nie zapewnia opieki osobom przebywającym na terenie placu zabaw.
 6.  Willa posiada grill przenośny, który może być używany wyłącznie w miejscach do tego przeznaczonych. W przypadku naruszenia postanowienia, o którym mowa w zdaniu pierwszym Klient zobowiązany jest do zapłaty kary umownej w wysokości 2.000,00 zł (słownie: dwa tysiace złotych 00/100) za każdy przypadek naruszenia.
 7. Na terenie Willi znajduje się oczko wodne oraz drugi zbiornik wodny (retencyjny). Obowiązuje całkowity zakaz kąpieli i korzystania z oczka wodnego oraz zbiornika retencyjnego za Siedliskiem 518. Spółka IT FASHION POLSKA GROUP & PARTNERS Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone na osobie lub osobach z powodu braku zachowania ostrożności lub celowej próby korzystania pomimo ustawionego bezwzględnego zakazu.
 8. W Willi znajduje się sucha sauna drewniana oraz jacuzzi. Szczegółowy regulamin korzystania z urządzeń znajduje się przed wejściem.
 9. Na terenie Willi obowiązuje bezwględny zakaz poruszania się pojazdami mechanicznymi, z wyłączeniem drogi dojazdowej oraz podjazdu na terenie posesji.
 10. IT FASHION POLSKA GROUP & PARTNERS Sp. z o.o. nie zapewnia dostępu do płatnych usług multimedialnych, w szczególności umieszczonych w aplikacji Sonos (np. Spotify) w tablecie dostępnym w Apartamencie. Usługi multimedialne nie stanowią przedmiotu najmu.

 III. REZERWACJA

 1. Rezerwacji można dokonać poprzez:
 • wypełnienie formularza rezerwacji znajdującego się na stronie www.siedlisko518.pl,
 • skorzystanie z innych stron należących do podmiotów współpracujących, w szczególności na portalu: www.booking.com,
 • kontakt telefoniczny +48 504 976 970 lub 500 715 878,
 • za pomocą poczty elektronicznej: rezerwacja@siedlisko518.pl.
 1. Po przesłaniu wiadomości za pomocą formularza lub za pomocą poczty elektronicznej, Klient otrzymuje informację zwrotną dotyczącą realizacji wstępnej rezerwacji wraz z terminem płatności za najem Willi lub zostaje przekierowany automatycznie do strony obsługującej płatności.
 2. Opłaty za rezerwację i najem Willi (dalej zwana: „opłata rezerwacyjna”) można dokonać na jeden z poniżej wymienionych sposobów:
 • kartą kredytową,
 • szybkimi przelewami internetowymi,
 • metodą PayPal.
 1. Klient może dokonać rezerwacji zabezpieczonej poprzez podanie numeru karty kredytowej w systemie Idosell.com albo zarezerwować pobyt, a następnie otrzymać maila z prośbą o podanie numeru karty kredytowej w celu zakończenia procesu rezerwacji przez stronę internetową www.siedlisko518.pl lub skorzystać z pozostałych metod płatności.
 2. Za prawidłową obsługę pobrania opłat rezerwacyjnych odpowiedzialny jest autorski system płatności elektronicznych firmy IAI S.A. – właściciela systemu Idosell.com.
 3. Klient wyraża zgodę na zablokowanie na karcie kredytowej przez IT FASHION POLSKA GROUP & PARTNERS Sp. z o.o. pieniężnego zabezpieczenia ponad wartość rezerwacji w kwocie nieprzekraczającej 750,00 zł (słownie: siedemset pięćdziesiąt złotych 00/100) na pokrycie ewentualnych szkód, kar umownych oraz innych płatności związanych z korzystaniem z Willi. W przypadku dokonania rezerwacji dłuższej niż 5 dni, Klient wyraża zgodę na zablokowanie na karcie kredytowej przez IT FASHION POLSKA GROUP & PARTNERS Sp. z o.o.. dodatkowego pieniężnego zabezpieczenia w kwocie nieprzekraczającej 50% wartości pobytu na pokrycie ewentualnych szkód, kar umownych, innych płatności związanych z korzystaniem z Willi. Jeżeli koszt napraw, kar umownych lub innych płatności związanych z korzystaniem z Willi przekroczy wysokość zabezpieczenia, IT FASHION POLSKA GROUP & PARTNERS Sp. z o.o. zastrzega sobie możliwość dochodzenia roszczeń na zasadach ogólnych.
 4. Na stronie internetowej www.siedlisko518.pl udostępniane są szczegółowe warunki aktualnie obowiązujących regulaminów promocji.
 1. Rezerwacja uzyskuje status rezerwacji potwierdzonej w momencie otrzymania wpłaty na rachunek bankowyIT FASHION POLSKA GROUP & PARTNERS Sp. z o.o., o czym Klient zostanie powiadomiony za pośrednictwem wiadomości e-mail wysłanej na adres poczty elektronicznej wskazany przez Klienta przy rezerwacji. Brak wpłaty w wyznaczonym terminie oznacza odstąpienie od umowy oraz automatyczne anulowanie rezerwacji wstępnej. Opłata rezerwacyjna wpłacona po terminie wskazanym w formularzu przywraca rezerwację, o ile IT FASHION POLSKA GROUP & PARTNERS Sp. z o.o. nadal dysponuje wolnymi miejscami, w terminie wybranym przez Klienta.
 2. Po potwierdzeniu rezerwacji przez IT FASHION POLSKA GROUP & PARTNERS Sp. z o.o., Klient otrzyma wiadomość zwrotną zawierającą wszystkie niezbędne informacje dotyczące zarezerwowanej Willi (Imię i Nazwisko Klienta, data przyjazdu, liczba nocy, dokładny adres Willi).
 3. Klient i osoba/osoby objęte rezerwacją odbierająca Willę najpóźniej w chwili zakwaterowania zobowiązane są do okazania ważnego dowodu tożsamości (dowód osobisty, paszport). W przypadku rezygnacji przez Klienta z potwierdzonej rezerwacji lub odmowy wylegitymowania się przed rozpoczęciem korzystania z Willi, jak również w przypadku zaistnienia jednego z przypadków przewidzianego w pkt 12 poniżej, umowę traktuje się za niewykonaną z winy Klienta, a dokonana zapłata za najem Willi nie podlega zwrotowi.
 4. Klient najpóźniej w chwili zakwaterowania w Willi zobowiązany jest do wpłacenia zabezpieczenia, o którym mowa w pkt 6 powyżej, na zasadach opisanych  w Regulaminie.
 5. IT FASHION POLSKA GROUP & PARTNERS Sp. z o.o. ma prawo do odmowy wydania Willi do korzystania w przypadku, gdy Klient lub osoba objęta rezerwacją Klienta:
 • nie posiada ważnego dowodu tożsamości,
 • nie posiada środków na sfinansowanie pobytu w Willi,
 • znajduje się pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających,
 • zachowuje się w sposób agresywny,
 • ma nieuregulowane płatności wobecIT FASHION POLSKA GROUP & PARTNERS Sp. z o.o..,
 • odmówił uiszczenia zabezpieczenia,
 • podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszył niniejszy Regulamin lub umowę.
 1.  Karta wejściowa lub klucze oraz piloty do Willi, w tym do garażu zostaną wydane przy zakwaterowaniu. W przypadku utraty, zgubienia, zniszczenia (w szczególności poprzez rozprogramowanie, zalanie etc.) pilotów lub kart i/lub kluczy do Willi, Klient jest zobowiązany do uiszczenia opłaty dodatkowej w wysokości 1.500,00 zł (słownie: tysiąc pięćset złotych 00/100) za każdy przypadek zgubienia bądź zniszczenia jednego z ww. przedmiotów.
 1.  Klient może otrzymać fakturę za pobyt w Willi. O potrzebie uzyskania faktury Klient informuje na etapie rezerwacji wraz z podaniem danych do faktury.Willa oferuje wykonanie dodatkowych usług typu Consierge na życzenie Klienta (dalej zwane: "Życzenia Specjalne"). Życzenia Specjalne należy wpisać pod formularzem rezerwacyjnym bądź zgłaszać za pomocą poczty elektronicznej na adres: rezerwacja@siedlisko518.pl, najpóźniej na 2 dni robocze przez zakwaterowaniem Klienta w Willi. Opłaty za Życzenia Specjalne podlegają indywidualnej wycenie skierowanej do Klienta. W przypadku akceptacji cennika wskazującego wykaz kosztów związanych z wykonaniem Życzeń Specjalnych, Klient zobowiązuje się uregulować opłaty najpóźniej w dniu wymeldowania się z Willi w formie gotówki i/lub karty kredytowej/debetowej. W przypadku braku wyraźnej mailowej lub pisemnej akceptacji cennika IT FASHION POLSKA GROUP & PARTNERS Sp. z o.o.. nie jest zobowiązane do realizacji Życzeń Specjalnych na rzecz Klienta.

 IV. POBYT

 1. Pobyt w Willi zaczyna się od godziny 16:00 w pierwszym dniu zarezerwowanego terminu, a kończy się o godzinie 11:00 w dniu wyjazdu. Istnieje możliwość indywidualnego wyznaczenia godziny odbioru karty do Willi (w innym czasie niż o godz.16:00), wówczas Klient ma obowiązek powiadomić o tym IT FASHION POLSKA GROUP & PARTNERS Sp. z o.o., co najmniej z wyprzedzeniem 2-godzinnym o planowanej godzinie przyjazdu.
 2. Doba pobytu zaczyna się o godzinie 16:00 w dniu przyjazdu, a kończy o godzinie 11.00 w dniu wyjazdu. Po godzinie 11:00 naliczana będzie opłata za przedłużenie doby pobytu. W przypadku nieopuszcenia Willi o wyznaczonej godzinie lub bez wcześniejszego ustalenia możliowści przedłużenia pobytu z IT FASHION POLSKA GROUP & PARTNERS Sp. z o.o. zostanie naliczona opłata w wysokości 120,00 zł (słownie: sto dwadzieścia złotych) za każde kolejne 30 minut. Opłata za przedłużenie pobytu uzgodnione z IT FASHION POLSKA GROUP & PARTNERS Sp. z o.o. do godziny 16:00 wynosi 300,00 zł (słownie: trzysta złotych 00/100), po godzinie 16:00 naliczony zostanie koszt kolejnej pełnej doby pobytu. IT FASHION POLSKA GROUP & PARTNERS Sp. z o.o. uwzględni życzenie przedłużenia pobytu w miarę jego dostępności.
 1. Przedłużenie pobytu należy zgłosić IT FASHION POLSKA GROUP & PARTNERS Sp. z o.o. najpóźniej do godziny 08:00 w dniu wyjazdu. IT FASHION POLSKA GROUP & PARTNERS Sp. z o.o.zastrzega możliwość przedłużenia pobytu i podania ceny za najem w zależności od dostępności Willi w danym terminie.
 2. W cenę doby pobytu wliczony jest
 • 1 kosz drewna do kominka, każdy kolejny kosz za dodatkową opłatą w wysokości 200,00 zł. (słownie: dwieście złotych 00/100).
 • 1 worek węgla do grilla, każdy kolejny za dodatkową opłatą w wysokości 25,00 zł (słownie: dwadzieścia pięć złotych 00/100).
 • Dodatkowy komplet pościeli oraz ręczników za opłatą 100,00 zł (słownie: sto złotych 00/100).
 1. W przypadku nieopuszczenia Willi, mimo braku zgody IT FASHION POLSKA GROUP & PARTNERS Sp. z o.o., na pozostawianie w niej, w szczególności w przypadku rażącego naruszenia Regulaminu, kolejnej rezerwacji innego gościa, Klient wyraża zgodę na usunięcie nienależących do IT FASHION POLSKA GROUP & PARTNERS Sp. z o.o.. rzeczy z Willi na jego koszt i wyłączną odpowiedzialność, uniemożliwienie dostępu do Willi, jak również zobowiązany jest pokryć wszystkie koszty poniesione w związku z tym przez IT FASHION POLSKA GROUP & PARTNERS Sp. z o.o., w tym także koszty związane z przeniesieniem, zmianą lub opóźnieniem rozpoczęcia pobytu przez kolejnych gości.

V. LICZBA OSÓB

 1.  Klient zobowiązuje się, że liczba osób przebywających z nim w Willi nie przekroczy 8 osób w toku całego pobytu niezależnie od pory dnia/nocy.  W razie naruszenia powyższego obowiązku  IT FASHION POLSKA GROUP & PARTNERS Sp. z o.o. ma prawo obciążyć Klienta opłatą dodatkową w wysokości  po 800,00 zł (słownie: pięćset złotych 00/100) za dobę za każdą dodatkową osobę  (wg następujących zasad: oplata dodatkowa = liczba rozpoczętych dób x liczba osób ponad 8 x 800 zł). Stwierdzenie przebywania w Willi większej niż dopuszczalnej liczby osób może nastąpić przez przedstawiciela IT FASHION POLSKA GROUP & PARTNERS Sp. z o.o., w szczególności w związku ze świadczoną usługą sprzątania lub na skutek wezwania, zgłoszenia konieczności interwencji   w Willi lub przez osoby trzecie. W razie stwierdzenia naruszenia opłata dodatkowa naliczana jest od początku okresu rezerwacji.

VI. REZYGNACJA Z REZERWACJI, SKRÓCENIE POBYTU

 1. W przypadku rezygnacji z rezerwacji przed datą przyjazdu, dokonana opłata rezerwacyjna pozostaje bezzwrotna. Rezygnacja w takim terminie wiąże się ze 100% utratą wpłaconej kwoty, na co Klient wyraża zgodę. W przypadku rezygnacji Klienta z pobytu w trakcie trwania pobytu, IT FASHION POLSKA GROUP & PARTNERS Sp. z o.o.nie zwraca opłaty za dany pobyt, ani jej części.
 2. Klient ma prawo zmienić termin pobytu na inny, pod warunkiem dostępności Willi oraz uregulowania różnicy wynikającej ze zmiany terminu i cen podanych w cenniku w danym okresie. W przypadku zmiany terminu oferowanego w cenie niższej niż pierwotnie zarezerwowanej IT FASHION POLSKA GROUP & PARTNERS Sp. z o.o. zobowiązuje się zwrócić różnicę niezwłocznie na podany przez Klienta rachunek bankowy lub rachunek bankowy, z którego nastąpiła płatność (w razie nie wskazania innego rachunku).
 1. W przypadku skrócenia pobytu przez Klienta, rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym z przyczyn leżących po stronie Klienta, Klient zobowiązany jest do pokrycia w całości kosztów należnych za pełny okres rezerwacji Willi.
 2. IT FASHION POLSKA GROUP & PARTNERS Sp. z o.o. ma prawo, w przypadku wystąpienia zjawisk mających charakter siły wyższej, odstąpić od umowy. Dotyczy to również przypadków, w których bezpieczeństwo osobiste Klienta lub jego majątku lub mienia IT FASHION POLSKA GROUP & PARTNERS Sp. z o.o., z powodów niezależnych od IT FASHION POLSKA GROUP & PARTNERS Sp. z o.o. nie będzie mogło być zagwarantowane. W takim przypadku opłata rezerwacyjna wpłacona przez Klienta podlega natychmiastowemu zwrotowi na rachunek bankowy wskazany przez Klienta lub rachunek bankowy, z którego nastąpiła płatność (w razie niewskazania innego rachunku), a przypadku gdy powyższe zdarzenie miało miejsce w trakcie pobytu, uiszczona opłata zostanie proporcjonalnie rozliczona stosownie do okresu korzystania z Willi.
 3. Wcześniejszy, nieuzgodniony wyjazd Klienta nie wpływa na wartość opłaty rezerwacyjnej należnej na rzeczIT FASHION POLSKA GROUP & PARTNERS Sp. z o.o. za pobyt zgodnie z warunkami rezerwacji.

 

VII. POBYT ZWIERZĄT

 1.  IT FASHION POLSKA GROUP & PARTNERS SP Z O O umożliwia przebywanie zwierząt w Willi za dodatkową opłatą w wysokości 70,00 zł (słownie: siedemdziesiąt złotych 00/100) za dobę za każde zwierzę.
 2. W przypadku przebywania w Willi zwierzęcia, Klient ponosi pełną odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez niego. Równowartość wyrządzonych szkód, w tym koszty ich usunięcia pokrywa Klient najpóźniej w dniu wymeldowania się z Willi lub po otrzymaniu od IT FASHION POLSKA GROUP & PARTNERS Sp. z o.o. wezwania do zapłaty.

VIII. PŁATNOŚCI I CENY

 1. Wszystkie ceny oferowane przez IT FASHION POLSKA GROUP & PARTNERS Sp. z o.o. są wyrażone w PLN i zawierają aktualnie obowiązujący podatek VAT.
 2. Wszelkie płatności dokonane za pomocą kart kredytowych, metodą płatności PayPal, metodą szybkie przelewy mogą być uiszczone w innych walutach obcych, wymaga to jednak wcześniejszych ustaleń z IT FASHION POLSKA GROUP & PARTNERS Sp. z o.o.
 3. IT FASHION POLSKA GROUP & PARTNERS Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do zmiany ceny najmu Willi w wybranych okresach, co nie dotyczy rezerwacji potwierdzonych przed dniem zmiany ceny.
 4. W przypadku wysokiego sezonu, który przypada w okresie od 1 maja do 31 sierpnia, okresów targowych i terminów ważnych wydarzeń kulturalnych, politycznych i biznesowych oraz „długich weekendów” IT FASHION POLSKA GROUP & PARTNERS Sp. z o.o.ma prawo stosować specjalne warunki rezerwacji i odwołania rezerwacji, które uprzednio zostaną przedstawione Klientowi do akceptacji. 

IX. OBOWIĄZKI KLIENTA 

 1. Klient, osoby przebywające w Willi oraz osoby zaproszone przez Klienta zobowiązane są do przestrzegania ciszy nocnej w godzinach 22:00-06:00 i nieorganizowania w tym czasie głośnych, uciążliwych spotkań lub imprez. Klient zobowiązjue się do przestrzegania powyższego  ze wzgledu na lokalizację Willi na obszarze chronionym Parku Krajobrazowego, wyróżniajacy się wartościami przyrodniczymi, historycznymi i kulturowymi. W razie uzasadnionej skargi skierowanej do IT FASHION POLSKA GROUP & PARTNERS Sp. z o.o., Spółka ma prawo rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym, bez obowiązku zwrotu należności za rezerwację z tytułu całego okresu rezerwacji.
 2. W trakcie ciszy nocnej w Willi mogą przebywać tylko i wyłącznie Klient oraz osoby zgłoszone w rezerwacji.
 3. Klient oraz/lub osoba odbierająca Willę przed rozpoczęciem pobytu, zobowiązana jest do wypełnienia Karty Meldunkowej.
 4. Klient zobowiązany jest do utrzymywania Willi w należytym stanie i jej prawidłowego wykorzystywania zgodnie z jej przeznaczeniem, jak również do korzystania z Willi z poszanowaniem zasady porządku domowego i dobrego sąsiedztwa. W razie naruszenia tego obowiązku IT FASHION POLSKA GROUP & PARTNERS Sp. z o.o. ma prawo rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym bez obowiązku zwrotu należności za rezerwację z tytułu całego okresu rezerwacji.
 5. Klient zobowiązany jest do pozostawienia Willi w stanie niepogorszonym w stosunku do stanu istniejącego w dniu zakwaterowania. IT FASHION POLSKA GROUP & PARTNERS Sp. z o.o. pobierze dodatkową opłatę w wysokości 50,00 zł (słownie: pięćdziesiąt złotych 00/100) za każdą godzinę dodatkowego sprzątania Willi, związanego z nietypowym zabrudzeniem.
 6. W dniu przyjazdu Klient lub wskazana przez niego osoba odbiera Willę po wypełnieniu Karty Meldunkowej od przedstawiciela IT FASHION POLSKA GROUP & PARTNERS Sp. z o.o. oraz protokołu zdawczo-odbiorczego, w którym strony potwierdzają stan Willi, Willa zostaje przekazana Klientowi w stanie wolnym od wad i usterek z pełnosprawnym i pełnowartościowym wyposażeniem i infrastrukturą zewnętrzną.
 7. Wszelkie uszkodzenia Willi lub wyposażenia Willi jak również wszelkie niezgodności wyposażenia Willi oraz infrastruktury zewnętrznej, Klient ma obowiązek zgłosić IT FASHION POLSKA GROUP & PARTNERS Sp. z o.o. po odbiorze Willi, niezwłocznie po ich stwierdzeniu. Brak zgłoszenia oznacza, że Willa została przekazana w stanie nieuszkodzonym, bez wad wraz ze sprawnym i kompletnym wyposażeniem i infrastrukturą zewnętrzną.
 8. IT FASHION POLSKA GROUP & PARTNERS Sp. z o.o. zobowiązuje się bezzwłocznie reagować na zgłaszane uwagi i uzasadnione zastrzeżenia przez podjęcie czynności mających na celu natychmiastowe usunięcie usterek i braków. Nagła awaria jakiegokolwiek elementu w Willi bądź jakikolwiek brak w wyposażeniu Willi nie obliguje Klienta do żądania obniżenia opłaty rezerwacyjnej, odszkodowania lub zwrotu kosztów z tytułu tejże awarii bądź braku. Wykonanie niezbędnej naprawy nastąpi podczas nieobecności Klienta, a w jego obecności tylko wówczas, gdy wyrazi takie życzenie.
 9. Zwrot Willi następuje najpóźniej przed zakończeniem doby hotelowej w ostatnim dniu rezerwacji. Zwrot Willi powinien w miarę możliwości nastąpić w obecności przedstawiciela IT FASHION POLSKA GROUP & PARTNERS Sp. z o.o. Stwierdzenie wystąpienia ewentualnych szkód, za które odpowiada Klient następuje w protokole sporządzonym przez przedstawiciela IT FASHION POLSKA GROUP & PARTNERS Sp. z o.o., który jest wiążący dla Klienta.
 10. Klient i osoby, które odebrały Willę, ponoszą pełną odpowiedzialność za wszelkie szkody w Willi, wyposażeniu Willi lub obszarze, na którym znajduje się Willa, spowodowane przez Klienta lub osoby, które przebywały w Willi lub na terenie za wiedzą lub zgodą Klienta lub na skutek złożonej przez niego rezerwacji. W przypadku wystąpienia szkód, Klient ma obowiązek pokryć wszystkie szkody w dniu wymeldowania się z Willi lub w terminie kolejnych 7 dni od daty otrzymania zawiadomienia o stwierdzonych wadach oraz wezwania do uiszczenia należności za szkody wyrządzone w Willi i terenie do niej przyległym. Za wszelkie szkody w Willi i terenie przyległym odpowiada Klient, który potwierdza zgodę na warunki Regulaminu w Karcie Meldunkowej, jak również osoba odbierająca Willę wpisana w Karcie Meldunkowej. Odpowiedzialność ww. osób za szkody jest solidarna. Na takiej samej zasadzie ww. osoby odpowiadają z Klientem za wszelkie kary umowne i płatności związane z korzystaniem z Willi w okresie rezerwacji. Ilekroć niniejszy Regulamin odnosi się do Klienta dotyczy on także obowiązków osoby odbierającej Willę. Odszkodowanie za wyrządzone szkody oraz nieuiszczone przez Klienta płatności zostaną pobrane z zabezpieczenia. Jeżeli szkoda wyrządzona przez Klienta lub przez osobę zgłoszoną do rezerwacji będzie wyższa niż ww. kwota lub nie będzie możliwe obciążenia karty kredytowej Klienta, wówczas Klient na pierwsze wezwanie zobowiązuje się do pokrycia całości kwoty szkody wskazanej przez IT FASHION POLSKA GROUP & PARTNERS Sp. z o.o. W przypadku stwierdzenia braku szkód zabezpieczenie zostanie niezwłocznie zwolnione lub zwrócone. Naprawienie szkód odbywa się poprzez zapłatę równowartości stwierdzonej szkody.
 11. Klient zobowiązany jest do należytego zabezpieczenia Willi w okresie jej używania przy każdorazowym jej opuszczeniu, a w szczególności do: zamknięcia wszystkich drzwi wejściowych, w tym balkonowych, zamknięcia jacuzzi znajdującego się na tarasie, zgaszenia ognia w kominku, wyłączenia sauny, jacuzzi, pozostawienia pilotów wewnątrz Willi, dokładnego zamknięcia drzwi do garażu i okien przed włamaniem, zalaniem etc. oraz starannego zabezpieczenia karty lub kluczy do Willi przed dostępem osób postronnych.
 12. W Willi oraz na tarasach do nich przynależących zabronione jest korzystanie z urządzeń elektrycznych niestanowiących wyposażenia Willi, innych niż małe typowe urządzenia przenośne takie jak ładowarki do telefonów, tabletów, laptopów, szczoteczki do zębów, suszarka do włosów, lokówka/prostownica, etc. Zabronione jest także podłączanie jakikolwiek urządzeń, które mogłyby obciążyć sieć elektryczną Willi, w szczególności sprzętu grającego, nagłaśniającego, kolumn, wzmacniaczy, wentylatorów, etc. W przypadku naruszenia tego zakazu Klient zobowiązany będzie do zapłaty kary umownej w wysokości 2.000,00 zł (słownie: dwa tysiące złotych 00/100) za każdy przypadek naruszenia, co nie wyłącza prawa  IT FASHION POLSKA GROUP & PARTNERS Sp. z o.o. do dochodzenia odszkodowania przenoszącego wysokość kary umownej na zasadach ogólnych.

X. ODPOWIEDZIALNOŚĆ

 1. IT FASHION POLSKA GROUP & PARTNERS Sp. z o.o. nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody majątkowe lub osobiste poniesione przez Klienta lub osoby trzecie w trakcie realizacji umowy, powstałe z przyczyn, za które IT FASHION POLSKA GROUP & PARTNERS Sp. z o.o.  nie ponosi odpowiedzialności zgodnie z przepisami prawa powszechnie obowiązującego.
 2. Przedmioty pozostawione w Willi przez Klienta, osoby zgłoszone w rezerwacji lub osoby trzecie jeżeli Klient nie zgłosi do IT FASHION POLSKA GROUP & PARTNERS Sp. z o.o. pozostawienia przedmiotów w terminie 3 dni od wymeldowania z Willi traktuje się jako porzucone z zamiarem wyzbycia się. Klient przyjmuje do wiadomości, że Willa jest wyposażona w sejf, a zatem Klient zobowiązany jest do zabezpieczenia wnoszonych do Willi przedmiotów, w tym kosztowności, kwot pieniężnych i/lub paszportów/dowodów tożsamości przed ich zniszczeniem, utratą lub uszkodzeniem.
 3. Palenie tytoniu w Willi (wyłączając tarasy oraz ogród) jest zakazane. Za złamanie zakazu, w szczególności za palenie tytoniu w Willi, Klient zapłaci IT FASHION POLSKA GROUP & PARTNERS Sp. z o.o.. karę umowną w wysokości 1.000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych 00/100)
 4. IT FASHION POLSKA GROUP & PARTNERS Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za niedogodności powstałe podczas pobytu związane z: pracami budowlanymi lub wykończeniowymi, jakie mogą być prowadzone na terenach znajdujących się dookoła Willi, oraz przerwami dostawy mediów (m.in. prądu, wody, c.o.), immisjami (w szczególności hałasem) z nieruchomości sąsiednich.
 5. Za każde wezwanieIT FASHION POLSKA GROUP & PARTNERS Sp. z o.o.lub jej przedstawiciela w trakcie pobytu w Willi, w związku z zachowaniem Klienta i osób w nim przebywających, dokonane przez administrację, ochronę, policję, użytkowników lokali sąsiednich, skutkujące koniecznością wizyty IT FASHION POLSKA GROUP & PARTNERS Sp. z o.o. lub jej przedstawiciela w Willi, zostanie naliczona opłata w wysokości 2.000,00 zł (słownie: dwa tysiące złotych 00/100) lub większej, jeśli taka zostanie narzucona przez służby porządkowe. Za każde nieuzasadnione wezwanie IT FASHION POLSKA GROUP & PARTNERS Sp. z o.o. lub jej przedstawiciela w trakcie pobytu do Willi przez Klienta skutkujące koniecznością wizyty IT FASHION POLSKA GROUP & PARTNERS Sp. z o.o.lub jej przedstawiciela w Willi, zostanie naliczona opłata w wysokości 1.000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych 00/100)
 6. W celu zabezpieczenia ewentualnych należności IT FASHION POLSKA GROUP & PARTNERS Sp. z o.o. względem Klienta, w szczególności z tytułu wyrządzonych szkód w Willi, bądź na obszarze przyległym do niej, bądź z tytułu naliczonych kar umownych w związku z naruszeniem niniejszego Regulaminu, innych płatności związanych z korzystaniem z Willi, Klient zobowiązany jest uiścić przy rezerwacji zabezpieczenie, które zostanie rozliczone w ciągu 7 dni od dnia zakończenia okresu rezerwacji, pod warunkiem opuszczenia przez Klienta Willi. Przy rezerwacji online lub telefonicznej, gdy przesyłany jest link do strony www i Klient płaci przelewem, Klient zobowiązany jest podać numer karty kredytowej w celu pobrania zabezpieczenia. Blokada kwoty odbędzie się na dzień przed planowanym pobytem w Willi.
 7. Kary umowne podlegają sumowaniu. Naliczenie kar umownych nie wyłącza prawa do dochodzenia przez IT FASHION POLSKA GROUP & PARTNERS Sp. z o.o. odszkodowania przenoszącego wysokość zastrzeżonych kar umownych na zasadach ogólnych.

XI. INFORMACJE DODATKOWE

 1. Klient wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach związanych z rezerwacją Willi i wykonaniem umowy, zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych. Dane osobowe udostępniane przez Klienta są przetwarzane przez IT FASHION POLSKA GROUP & PARTNERS Sp. z o.o. tylko i wyłącznie na potrzeby realizacji umowy zgodnie z obowiązującym prawem polskim i ustawą o ochronie danych osobowych. Dane nie będą przekazywane ani udostępniane osobom trzecim.
 1. Klient wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach związanych z umieszczeniem w bazie danych zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych. Dane osobowe udostępniane przez Klienta są przetwarzane przez IT FASHION POLSKA GROUP & PARTNERS Sp. z o.o.
 2. Klient wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych związanych zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych. Dane osobowe udostępniane przez Klienta są przetwarzane przez IT FASHION POLSKA GROUP & PARTNERS Sp. z o.o.
 3. Teren wokół Willi jest objęty stałym monitoringiem. Ochrona obiektu jest dostępna na każde uzasadnione wezwanie Klienta lub osób objętych rezerwacją, a także osób przebywających w Willi, które przebywają za jego wiedzą i zgodą.
 4. Klient oraz osoby zgłoszone przez niego w rezerwacji, a także osoby przebywające w Willi, które przebywają za jego wiedzą i zgodą, akceptują, że na terenie przylegającym do Willi i przy wejściach do Willi, w celu bezpieczeństwa zamontowany jest monitoring.
 5. Zmiana Regulaminu wchodzi w terminie 14 dni od dnia powiadomienia o niej poprzez jej publikację na stronie internetowej.

 

Siedlisko 518 – Taras Na Fali
Regulamin promocji "NEWSLETTER ZA 100 ZŁ"

Organizatorem Promocji "NEWSLETTER ZA 100 ZŁ" (w dalszej części zwanej "Promocją" jest IT
FASHION POLSKA GROUP & PARTNERS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w
Warszawie przy ul. Moliera 2, 00 – 076 Warszawa, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego –
Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XII Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego za numerem KRS: 0000624988, NIP: 5252663777,
REGON: 364788859 (w dalszej części zwana "Organizatorem".
Promocja odbywa się zgodnie z zasadami określonymi w niniejszym Regulaminie (w dalszej części
zwanym "Regulaminem", który dostępny jest on-line na stronie internetowej www.siedlisko518.pl.

I. Zasady promocji

Przed wzięciem udziału w promocji Uczestnik jest obowiązany zapoznać się z niniejszym
Regulaminem i zaakceptować go.
Promocja trwa od 4 czerwca 2018 roku do odwołania.
W Promocji mogą brać udział wyłącznie osoby pełnoletnie (powyżej 18 roku życia) posiadające
obywatelstwo Unii Europejskiej, z wyjątkiem pracowników Organizatora.
Warunkiem uczestnictwa w Promocji jest dokonanie następujących czynności:
- zapisanie przez Uczestnika do Newslettera Organizatora poprzez wskazanie adresu e-mail na stronie
internetowej www.siedlisko518.pl oraz wybranie opcji "Zapisz się",
- dokonanie rezerwacji na stronie www.siedlisko518.pl
Po dokonaniu czynności, o których mowa w pkt 4 lit. a) powyżej Uczestnik Promocji otrzyma na
wskazany adres mailowy indywidualny kod zniżkowy na kwotę 100,00 PLN, do wykorzystania przy
dokonaniu rezerwacji na stronie internetowej www.siedlisko518.pl . Kod zniżkowy jest jednorazowy i
nie podlega wymianie na jego równowartość pieniężną.
Uczestnik może wykorzystać kod zniżkowy w terminie 2 miesięcy od jego otrzymania.
W przypadku odstąpienia od umowy, Klientowi zwracana jest cena asortymentu uwzględniająca
przyznaną na kupiony asortyment towar zniżkę.
Kod rabatowy nie łączy się z innymi promocjami dostępnymi na stronie internetowej
www.siedlisko518.pl .

II. Ochrona danych osobowych

Poprzez dokonanie zapisu na Newsletter na portalu internetowym www.siedlisko518.com Uczestnik
wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w postaci adresu e-mail w celach
marketingowych, reklamowych i promocyjnych związanych wyłącznie z prawidłowym
przeprowadzeniem Promocji.
Administratorem danych osobowych przekazanych przez Uczestnika w znaczeniu Ustawy o ochronie
danych osobowych jest Organizator.
Poprzez dokonanie zapisu na Newsletter na portalu internetowym www.siedlisko518.com Uczestnik
oświadcza, że zgadza się z tym, że:
dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu zapewnienia prawidłowego przebiegu Promocji,
Uczestnik ma prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz do ich korekty,
udostępnianie danych osobowych przez Uczestnika jest dobrowolne.
Zbiór danych osobowych prowadzony przez Organizatora jest zbiorem doraźnym w rozumieniu
przepisu art. 2 ust. 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U.
2014.1182) i jako taki nie wymaga zgłoszenie do rejestru Generalnego Inspektora Ochrony Danych
Osobowych.

III. Postanowienia końcowe

Regulamin powinien być interpretowany i stosowany zgodnie z obowiązującym prawem polskim.
Regulamin został opublikowany w dniu 4 czerwca 2018 roku.
Wszelkie informacje związane z Promocją Uczestnicy mogą otrzymać kontaktując się z Organizatorem
za pośrednictwem adresu e-mail kontakt@siedlisko518.pl oraz telefonicznie pod numerem
+48 500 715 878. Odpowiedzi będą udzielanie w ciągu 7 dni roboczych licząc od daty otrzymania
zapytania przez Organizatora.

 

 

REGULAMIN PROMOCJI

„Olfaktoria – kod promocyjny”

 

 1. Niniejszy regulamin określa warunki i zasady promocji pod nazwą „Olfaktoria – kod promocyjny” (zwanej dalej „Promocją”). 
 2. Promocja odbywa się zgodnie z zasadami określonymi w niniejszym Regulaminie (dalej „Regulamin”).
 3. Organizatorem Promocji jest spółka IT FASHION POLSKA GROUP & PARTNERS sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Moliera 2, 00-076 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000709586, której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS, posługująca się numerem NIP: 5252663777, o kapitale zakładowym 10.000,00 zł (dalej „Organizator”). Organizator jest jednocześnie fundatorem świadczeń przyznanych w Promocji.
 4. Promocja rozpoczyna się w dniu 26 listopada 2018 roku i trwa do 28 lutego 2019 roku. Ww. okres (zwany dalej „Czasem trwania Promocji”), to czas w którym można korzystać z Promocji.
 5. Promocja przeznaczona jest dla każdej osoby fizycznej, która ukończyła 18 lat (w tym posiada zdolność do czynności prawnych) oraz jest konsumentem w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.
 6. Promocja polega na objęciu wszystkich rezerwacji, na hasło: „Olfaktoria”, rabatem w wysokości 200zł („Rabat”). Rabat będzie naliczany od ceny brutto należnej za pobyt w zarezerwowanym terminie w willi zgodnie z ofertą w serwisie www.Siedlisko518.pl.
 7. Promocja obejmuje dokonywanie rezerwacji na wszystkie wolne terminy do 28.02.2019 r. w obiektach wymienionych w ofercie serwisu: www.Siedlisko518.pl.
 8. Promocji nie można łączyć z innymi promocjami, rabatami lub ulgami udzielanymi przez Organizatora.
 9. Jedna rezerwacja dokonana w Czasie trwania Promocji upoważnia do otrzymania 1 Rabatu.
 10. Uczestnikowi nie przysługuje prawo do wymiany lub zwrotu Rabatu, w tym wymiany Rabatu na ekwiwalent pieniężny.
 11. Wszystkie osoby mają prawo zgłaszać Organizatorowi reklamacje dotyczące ich udziału w Promocji. Reklamacje rozpatruje specjalna komisja powołana przez Organizatora. Zaleca się, aby reklamacje były sporządzone w formie pisemnej oraz zawierały imię i nazwisko, dokładny adres, datę i miejsce zdarzenia, którego dotyczy roszczenie, jak również dokładny opis i powód reklamacji oraz treść żądania. Reklamacje w formie wiadomości e-mail można przesyłać na adres a.zarebski@tarasnafali.pl Rozpatrywanie reklamacji trwa 14 dni kalendarzowych od dnia jej otrzymania, włączając w to wysyłkę pisma zawierającego odpowiedź na reklamację. Organizator rozpatrując reklamację, stosować będzie postanowienia Regulaminu. O decyzji Organizatora uczestnik zostanie powiadomiony w formie pisemnej na adres uczestnika podany w reklamacji. Decyzja Organizatora w przedmiocie reklamacji jest wiążąca i ostateczna. Bez względu na postępowanie reklamacyjne uczestnik ma prawo dochodzić roszczeń przed sądem powszechnym.
 12. W kwestiach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego. Jeśli bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa w sposób odmienny regulują prawa uczestnika lub obowiązki Organizatora – stosuje się je w miejsce postanowień Regulaminu.
 13. Regulamin dostępny jest on-line pod adresem http://siedlisko518.pl/pl/regulamin