Polityka prywatności

I. Postanowienia ogólne

1. Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania danych osobowych pozyskanych za pośrednictwem systemu rezerwacyjnego Ido Sell, Booking.com oraz telefonicznie lub mailowo.
2. Administratorem danych jest SIEDLISKO 518 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, przy ul. Moliera 2, 00-076 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000709586, NIP 5252663777, REGON 364788859 (zwana dalej „SIEDLISKO 518”).
3. Celem Polityki Prywatności jest określenie działań podejmowanych przez SIEDLISKO 518, w zakresie danych osobowych gromadzonych za pośrednictwem systemu rezerwacyjnego Ido Sell i Booking.com oraz powierzanych usług, narzędzi wykorzystywanych przez Klientów/Użytkowników do wykonywania
czynności, takich jak zakładanie Konta, składanie rezerwacji.
4. Wszelkie wyrażenia występujące w Polityce Prywatności rozpoczynające się dużą literą (np. Willa, Klient, Regulamin) należy rozumieć zgodnie z definicjami zawartymi w Regulaminie dostępnym na stronie obiektu www.Siedlisko518.pl

II. Cele, podstawy przetwarzania danych osobowych

1. Dane osobowe Klientów są zbierane w przypadku:
a) składania rezerwacji za pomocą systemu rezerwacyjnego lub portalu Booking.com
b) korzystania z formularza kontaktowego
c) usługi newsletter
d) wystawiania faktur
e) reklamacji
f) monitoringu.
2. SIEDLISKO 518 przetwarza dane osobowe Klientów niezbędne do prawidłowej realizacji umowy najmu Willi. Cele, podstawy prawne oraz okres przetwarzania danych osobowych wskazane są odrębnie w stosunku do każdego celu przetwarzania danych, zgodnie z poniższymi postanowieniami zawierającymi szczegółowy opis różnych celów przetwarzania danych.
3. Konto do obsługi rezerwacji
· W przypadku złożenia rezerwacji poprzez system rezerwacyjny Ido Sell, Klient/Użytkownik podaje takie dane, jak: imię , nazwisko, numer telefonu, adres mailowy oraz/lub numer karty płatniczej.
· Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych zawartych w Koncie Klienta jest wykonanie umowy najmu Wilii , którą Klient/Użytkownik zawiera z SIEDLISKO 518.
· Dane osobowe zawarte w Koncie Klienta/Użytkownika są przetwarzane przez czas funkcjonowania Konta, czyli przez czas trwania od zawarcia umowy o najem Willi, o której mowa powyżej. W każdej chwili Klient/ Użytkownik może podjąć decyzję o usunięciu Konta, co skutkować będzie również usunięciem jego danych osobowych z bazy. Należy pamiętać, że usunięcie Konta nie skutkuje usunięciem danych dotyczących złożonych za pośrednictwem systemu rezerwacji Wilii.
4. Formularz kontaktowy.
· W przypadku skorzystania z formularza kontaktowego zamieszczonego na stronie www. Siedlisko518.pl Klient/Użytkownik podaje następujące dane: imię i nazwisko, adres e-mail oraz numer telefonu. W treści wiadomości Klient/Użytkownik może również zawrzeć inne dane osobowe.
· Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w takim przypadku jest zgoda Klienta/Użytkownik wynikająca z zainicjowania kontaktu z Administratorem Willi.
· Dane osobowe przekazywane w ramach formularza kontaktowego przetwarzane są wyłącznie w celu obsługi zapytania Klienta/Użytkownika. Treść korespondencji może podlegać archiwizacji.
5. Newsletter.
· W przypadku zapisania się na newsletter, Klient/Użytkownik podaje adres e- mail.
· Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w takim przypadku jest usługa świadczona drogą elektroniczną - zgoda osoby, której dane dotyczą na wykonania umowy o świadczenie usługi newsletter.
· Dane osobowe przekazywane w ramach newslettera przetwarzane są w celu przesyłania informacji zawierających zawierającą reklamy wizerunkowe i produktowe, informacje o nowościach, promocjach, wyprzedażach, akcjach
specjalnych, promocyjnych i konkursowych. Należy mieć na uwadze, że tego rodzaju przetwarzanie danych niesie za sobą analizę profilu Użytkownika lub Klienta, aby określić jakie są jego preferencje celem wysłania mu odpowiednich dla niego informacji. Klient/Użytkownik może w każdej chwili bezpłatnie zrezygnować z otrzymywania newslettera.

6. Faktury.
· Jeżeli w związku ze złożonym Zamówieniem, zostanie wystawiona Klientowi faktura, wówczas w tym celu są przetwarzane dane osobowe Klienta w zakresie niezbędnym do wystawienia faktury.
· Podstawą prawną przetwarzania danych jest wypełnienie prawnego obowiązku wystawienia faktury.
7. Reklamacje.
· W przypadku odstąpienia od umowy zawartej za pośrednictwem systemu rezerwacyjnego Ido Sell i Booking.com lub złożenia reklamacji dotyczącą Wilii, SIEDLISKO 518 przekazywane są dane zawarte w formularzu odstąpienia od umowy lub w formularzu reklamacyjnym, która dane te przetwarza w celu realizacji procedury odstąpienia od umowy lub procedury reklamacyjnej.
· Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Klienta/Użytkownika jest w tym przypadku wypełnienie przez SIEDLISKO 518 prawnych obowiązków związanych z procedurą odstąpienia od umowy lub procedurą reklamacyjną.
· Formularze odstąpienia od umowy oraz formularze reklamacyjne są przez SIEDLISKO 518 archiwizowane. Fakt odstąpienia od umowy lub złożenia reklamacji odnotowywany jest również w systemie rezerwacyjnym.

8. Monitoring.
· Wizerunek osób przebywających podczas zarezerwowanego pobytu obiektu może być nagrany i utrwalony przez system monitoringu wizyjnego, zamontowanego na zewnątrz budynku.
· Monitoring prowadzony jest w celu zapewnienia bezpieczeństwa osób. Przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez SIEDLISKO 518 lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem.

III. Okresy przechowywania danych

1. Okres przechowywania danych osobowych zależy od celu, w jakim dane są przetwarzane. Wynika on z przepisów prawa (które nakazują przechowywanie danych przez określony czas) lub jest niezbędny do wykonania umowy lub prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez SIEDLISKO 518 lub przez stronę trzecią.
2. W przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda wówczas dane osobowe przetwarzane są przez SIEDLISKO 518 tak długo, aż zgoda nie zostanie odwołana, a po odwołaniu zgody przez okres czasu odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń.
3. W przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych jest wykonanie umowy, wówczas dane osobowe przetwarzane są przez SIEDLISKO 518 tak długo, jak jest to niezbędne do wykonania umowy, a po tym czasie przez okres odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń.
4. Dane osobowe pozyskane w związku z monitoringiem będą przetwarzane przez okres 90 dni od dnia utrwalenia, a następnie zostaną trwale usunięte z zastrzeżeniem, że w przypadku konieczności użycia nagrania jako środka dowodowego w postępowaniu prowadzonym przez odpowiednie organy ścigania nagranie może być przekazane tym organom i zostanie trwale zniszczone dopiero po zakończeniu postępowania, w którym stanowią dowód.

IV. Udostępnianie danych osobom trzecim

1. Dane osobowe Klienta przekazywane są dostawcom usług, z których korzysta SIEDLISKO 518 przy realizacji rezerwacji Willi. Dostawcy usług, którym przekazywane są dane osobowe, w zależności od uzgodnień umownych i okoliczności, albo działają na rzecz SIEDLISKO 518 w zakresie celów i sposobów przetwarzania tych danych albo samodzielnie określają cele i sposoby ich przetwarzania.
2. SIEDLISKO 518 korzysta z dostawców, którzy wspierają w świadczeniu oferowanych usług. Należą do nich:
· dostawcy usług technologicznych,
· dostawcy usług związanych z obsługą Klienta,
· dostawcy i partnerzy w zakresie świadczenia usług związanych z marketingiem i reklamą.
3. Dostawcy usług mają siedzibę głównie w Polsce i w innych krajach Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
4. SIEDLISKO 518 ma prawo, a także ustawowy obowiązek do przekazania wybranych bądź wszystkich informacji dotyczących Klientów/Użytkowników organom władzy publicznej bądź podmiotom trzecim, które zgłoszą takie żądanie udzielenia informacji na podstawie obowiązujących przepisów prawa polskiego.
5. SIEDLISKO 518 zachowuje prawo do udostępniania danych organom publicznym w prowadzeniu postępowań o możliwe naruszenia prawa lub w zwalczaniu ewentualnych naruszeń Regulaminu Najmu Wilii.

V. Prawa przysługujące osobom, których dane dotyczą

1. Klientowi/Użytkownikowi przysługują następujące uprawnienia:
a) prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
b) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
c) prawo do przenoszenia danych,
d) prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w określonym celu, jeżeli Klient/ Użytkownik uprzednio taką zgodę wyraził,
e) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez SIEDLISKO 518. Przedmiotowe uprawnienia przysługują bez podania przyczyny. Klient/Użytkownik może realizować swoje uprawnienia kontaktując się z SIEDLISKO 518 pod adresem ul. Moliera 2, 00-076 Warszawa bądź pod adresem e-mail:iod@siedlisko518.pl.
2. SIEDLISKO 518 może odmówić realizacji niektórych uprawnień spośród wskazanych powyżej w sytuacji, w której realizacja danego uprawnienia stałaby w sprzeczności z uzasadnionym celem przetwarzania przez SIEDLISKO 518 danych (na przykład SIEDLISKO 518 może odmówić usunięcia danych osobowych zawartych w złożonym przez Klienta rezerwacji pobytu do czasu upływu terminu przedawnienia roszczeń z tytułu zawartej umowy najmu Wilii).
3. Klienci, którzy zarezerwowali pobyt w Willi mają prawo do wglądu, edycji i usuwania podanych przez siebie danych. Klient zapewnia, że podawane lub publikowane przez niego dane są poprawne.
4. Podanie przez Klienta danych osobowych jest zawsze dobrowolne, ale niezbędne, by założyć Konto, złożyć Zamówienie, skontaktować ze Obsługą Klienta, odstąpić od umowy lub złożyć reklamację.
5. Usunięcie danych osobowych lub zaprzestanie ich przetwarzania przez SIEDLISKO 518
może skutkować brakiem możliwości realizacji usług świadczonych za
pośrednictwem systemu rezerwacyjnego Ido Sell i Booking.com tj. rezerwacji pobytu
w Wilii.
6. SIEDLISKO 518 gwarantuje poufność wszelkich przekazanych jej danych osobowych oraz zapewnia podjęcie wszelkich środków bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych wymaganych przez przepisy o ochronie danych osobowych. Dane osobowe są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione.

VI. Polityka cookies i profilowanie

1. Pliki cookies. SIEDLISKO 518 zbiera w sposób automatyczny informacje zawarte w plikach cookies w celu gromadzenia danych związanych z korzystaniem z systemy rezerwacyjnego. Prosimy o zapoznanie się z naszą Polityką Plików Cookies, aby dowiedzieć się więcej o plikach cookies i podobnych, używanych przez SIEDLISKO 518 mechanizmach, o ich przeznaczeniu oraz aby poznać inne, ważne informacje.
2. Profilowanie. SIEDLISKO 518 na potrzeby prezentowania ogólnych reklam, ofert lub promocji (rabatów), przeznaczonych dla wszystkich Klientów/Użytkowników, w sposób dostosowywany do zainteresowań danego Klienta, może zapoznawać się z jego preferencjami, np. poprzez analizę tego jak często odwiedza on stronę internetową www.Siedlisko518.pl Pozwala to na lepsze zrozumienie oczekiwań Klienta/Użytkownika oraz dostosowanie się do jego potrzeb, nie wpływając jednak istotnie na jego decyzje. Dzięki korzystaniu przez SIEDLISKO 518 z zawansowanych technologii, powyższe działania często będą wykonywane przez system w sposób zautomatyzowany, dzięki czemu wysyłane treści będą najbardziej aktualne, a Klient/Użytkownik będzie mógł szybko się z nimi zapoznać.

VII. Postanowienia końcowe

1. Postanowienia Polityki Prywatności mogą być zmieniane bądź aktualizowane, w związku z czym zalecamy regularne śledzenie zmian.
2. Pytania związane z Polityką Prywatności należy kierować na adres: ul. Moliera 2, 00- 076 Warszawa bądź e-mail:iod@Siedlisko518.pl
3. Data ostatniej modyfikacji: 17.09.2019 roku

 

Polityka Cookies

Niniejsza Polityka Cookies określa zasady przechowywania i dostępu do informacji na urządzeniach Użytkownika za pomocą plików Cookies, służących realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną żądanych przez Użytkownika, przez SIEDLISKO 518 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (00-076) przy ul. Moliera 2.
Przez używanie Serwisu Użytkownik wyraża zgodę na używanie ciasteczek zgodnie z tą Polityką Cookies. Jeżeli Użytkownik nie zgadza się na używanie przez nas ciasteczek, powinien zmienić ustawienia swojej przeglądarki w odpowiedni sposób lub zrezygnować z używania Strony internetowej Serwisu.

Definicje

Administrator - SIEDLISKO 518 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (00-076), ul. Moliera 2, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000709586, NIP: 5252663777, Regon: 364788859, który świadczy usługi drogą elektroniczną oraz przechowuje i uzyskuje dostęp do informacji w urządzeniach Użytkownika.
Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) - oznacza dane informatyczne, w szczególności niewielkie pliki tekstowe, zapisywane i przechowywane na urządzeniach za pośrednictwem których Użytkownik korzysta ze stron internetowych Serwisu. Ciasteczko zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, „długość życia” ciasteczka (to znaczy czas jego istnienia), oraz przypadkowo wygenerowany unikalny numer służący do identyfikacji przeglądarki, z jakiej następuje połączenie ze stroną internetową.
Serwis - oznacza stronę internetową, pod którą Administrator prowadzi serwis internetowy, działający w domenie www.siedlisko518.pl
Urządzenie - oznacza elektroniczne urządzenie za pośrednictwem, którego Użytkownik uzyskuje dostęp do Serwisu.
Użytkownik - oznacza podmiot, na rzecz którego zgodnie z Regulaminem i przepisami prawa mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną.

Cele w jakich wykorzystywane są Cookies

1. Konieczne do działania Serwisu - niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Serwisu, pozwalające Użytkownikowi na poruszanie się po nim oraz używanie jego elementów. Przykładowo mogą zapamiętywać poprzednie czynności (np. otwarte teksty) podczas wracania na stronę w tej samej sesji.
2. Poprawiające wydajność - zbieranie informacji o tym jak Użytkownicy korzystają z Serwisu poprzez dostarczanie informacji na temat obszarów, które odwiedzają, czasu jaki na nich spędzają oraz problemów jakie na nich napotykają, jak np. komunikaty o błędach. To pozwala Administratorowi poprawiać działanie Serwisu.
3. Reklamowe - dostarczanie reklam odpowiadających zainteresowaniom oraz ograniczanie liczby wyświetleń danej reklamy.
Rodzaje wykorzystywanych Cookies
a. Stosowane przez Administratora pliki Cookies są bezpieczne dla Urządzenia Użytkownika. Pliki te pozwalają zidentyfikować oprogramowanie wykorzystywane przez Użytkownika i dostosować stronę internetową indywidualnie każdemu Użytkownikowi.
b. Administrator wykorzystuje dwa typy plików Cookies:
c. Cookies sesyjne: są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu zakończenia sesji danej przeglądarki. Zapisane informacje są wówczas trwale usuwane z pamięci Urządzenia. Mechanizm Cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika.
d. Cookies trwałe: są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu ich skasowania. Zakończenie sesji danej przeglądarki lub wyłączenie Urządzenia nie powoduje ich usunięcia z Urządzenia Użytkownika. Mechanizm Cookies trwałych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika.
e. Użytkownik ma możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu plików Cookies do swojego Urządzenia. W przypadku skorzystania z tej opcji korzystanie z Serwisu będzie możliwe, poza funkcjami, które ze swojej natury wymagają plików Cookies.


Możliwości określenia warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu przez Cookies

1. Większość przeglądarek internetowych jest początkowo ustawionych na automatyczne przyjmowanie ciasteczek. Użytkownik może jednak samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików Cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki Cookies do Urządzenia Użytkownika. Zmiany ustawień, o których mowa w zdaniu poprzednim, Użytkownik może dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej lub za pomocą konfiguracji usługi. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików Cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu Cookies na urządzeniu Użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików Cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
2. Użytkownik może w każdej chwili usunąć pliki Cookies korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, której używa.
3. Ograniczenie stosowania plików Cookies, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej Serwisu.
Jeżeli po przeczytaniu niniejszej Polityki Cookies mają Państwo dodatkowe pytania, prosimy o kontakt z iod@siedlisko518.pl

Obowiązek informacyjny

1. Obowiązek informacyjny:
a. Klauzula zgodna z RODO:
i. Zgodnie z art. 13 ust. 1-2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s.1) – RODO – informujemy, że:
1. Administratorem Twoich danych jest SIEDLISKO 518 sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Moliera 2, 00-076 Warszawa,
2. W każdej chwili możesz się skontaktować z naszym Inspektorem Ochrony Danych w sprawach ochrony swoich danych osobowych. poprzez formularz kontaktowy na stronie ( www.siedlisko518.pl/pl/kontakt ) , pod adresem e-mail iod@siedlisko518.pl , pod numerem telefonu +48 500 715 878 lub pisemnie na adres naszej siedziby, wskazany w pkt. I,
3. Cele i podstawy przetwarzania:
a. Jako administrator będziemy przetwarzać Twoje dane:
i. w celach marketingowych na podstawie Twojej zgody – zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO
W każdej chwili przysługuje Ci prawo do wycofania zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych, ale cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Twojej zgody przed jej wycofaniem.
ii. w celach analitycznych, w tym w szczególności lepszego doboru usług do potrzeb naszych klientów, ogólnej optymalizacji naszych produktów, optymalizacji procesów obsługi, budowania wiedzy o naszych klientach, będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego w tym interesu - zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO;
iii. w celu oferowania Ci przez nas produktów i usług bezpośrednio (marketing bezpośredni), w tym dobierania ich pod kątem Twoich potrzeb, czyli profilowania, będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego w tym interesu – zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO,
iv. w celu zawarcia i wykonania umowy sprzedaży
b. Prawo do sprzeciwu
i. W każdej chwili przysługuje Ci prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych opisanych powyżej.
Przestaniemy przetwarzać Twoje dane w tych celach, chyba że będziemy w stanie wykazać, że w stosunku do Twoich danych istnieją dla nas ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Twoich interesów, praw i wolności lub Twoje dane będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
ii. W każdej chwili przysługuje Ci prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego. Jeżeli skorzystasz z tego prawa – zaprzestaniemy przetwarzania danych w tym celu.
c. Okres przechowywania danych
i. Dane przetwarzane dla potrzeb marketingu bezpośredniego naszych produktów i usług możemy przetwarzać do czasu, aż zgłosisz sprzeciw względem ich przetwarzania w tym celu lub ustalimy, że się zdezaktualizowały.
ii. W razie zawarcia umowy dane osobowe wynikające z zawartej umowy będziemy przechowywać 10 lat w przypadku osób fizycznych oraz 5 lat w przypadku osób prawnych.
iii. Dane przetwarzane na podstawie udzielonej zgody będą przechowywane do chwili wycofania zgody.
d. Odbiorcy danych
i. Twoje dane osobowe mogą zostać ujawnione: [podmiotom z naszej grupy kapitałowej; naszym partnerom, czyli firmom, z którymi współpracujemy łącząc produkty lub usługi itp.

1. Podmiotom przetwarzającym dane w naszym imieniu:
– agencjom reklamowym, marketingowym, i podmiotom pośredniczącym w sprzedaży naszych usług lub organizacji akcji marketingowych,
– obsługujących nasze systemy teleinformatyczne,
– podmiotom świadczącym nam usługi doradcze, konsultacyjne, audytowe, pomoc prawną
2. Innym administratorom danych przetwarzających dane we własnym imieniu:
– podmiotom prowadzącym działalność pocztową lub kurierską,
– podmiotom prowadzącym działalność płatniczą (banki, instytucje płatnicze, i instytucje finansowe),
– podmiotom współpracującym przy akcjach promocyjnych, programie lojalnościowym, programie marketingowym (marketing automatyczny, program lojalnościowy),
e. Prawa osób, których dane dotyczą:
Zgodnie z RODO, przysługuje Ci:
i. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
ii. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
iii. prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;
iv. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
v. prawo do przenoszenia danych;
vi. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.
f. Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych
Podanie danych ma charakter dobrowolny, niemniej jednak konieczny do realizacji usług lub zawarcia umowy.
g. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji
i. W procesie [np. analizy preferencji/wykonywania usług] podejmujemy decyzje w sposób zautomatyzowany, z uwzględnieniem profilowania, w oparciu o dane np. dane produktów znajdujących się w serwisie, , wysokość złożonego zamówienia.. Decyzje te są podejmowane całkowicie automatycznie w oparciu o modele scoringowe oraz analizy statystyczne itp. Decyzje podejmowane w ten
zautomatyzowany sposób mają wpływ na np. dostępność produktów i usług, wprowadzenie nowych funkcjonalności, rozwiązań w serwisie, sposób prezentacji oferty itp.
ii. Profilowanie oznacza przetwarzanie danych osobowych polegające na wykorzystaniu Twoich danych osobowych do oceny niektórych Twoich cech, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących Twoich osobistych preferencji, zainteresowań lub wiarygodności.
iii. Twoje dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu przetwarzaniu (np. profilowaniu), które wywołuje wobec Ciebie skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na Ciebie wpływa, niemniej jednak korzystamy z plików cookies oraz innych systemów rejestrujących ruch na naszych stronach internetowych.
iv. Podejmowanie decyzji w sposób zautomatyzowany do celów marketingowych np. przesyłania spersonalizowanych powiadomień odbywa się na podstawie udzielonej przez Ciebie zgody.